Månad 2-5 • Hälso- och sjukvård • Region

Tandläkarbesök för barn och unga

Alla barn och ungdomar som har ett personnummer erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård, till och med det år man fyller 23 år. För barn och ungdomar under 18 år gäller detta även innan de fått sitt personnummer.

Efter folkbokföringen är klar får nyanlända familjer med barn samt ungdomar som inte fyllt 23 år ett brev från folktandvården. Där står att man ska kontakta dem för att boka ett besök. I samband med bokningen ska man säga till om man har behov av tolk på sitt språk. Vanligtvis bokar tandläkaren då en telefontolk till besöket. Barn under 18 år får en kallelse till ett besök oavsett om en kontakt tagits med folktandvården eller inte, men det kan ta längre tid.

Nyanlända som anvisas till kommunen får hjälp med att boka tid av kommunens integrationsenhet.

Vanliga frågor från nyanlända

Kontakta den folktandvårdsmottagning som ligger närmast där du bor. Om problemet är akut brukar de kunna ordna en tid samma dag eller dagen efter.

Senast publicerad:

Ordlista

En anvisad nyanländ är en kvotflykting eller nyanländ person som har fått uppehållstillstånd, är registrerad och bor i Migrationsverkets tillfälliga bostäder och som blir anvisad en kommun att bosätta sig i.

Ordet nyanländ används på olika sätt och i olika sammanhang. Här använder vi samma definition som Migrationsverket: En person är nyanländ när hen är mottagen i en kommun, har beviljats uppehållstillstånd och omfattas av lagen om etableringsinsatser, två till tre år. (I skollagen definieras en nyanländ elev som att den har varit bosatt utomlands men nu bor i Sverige och har påbörjat sin utbildning efter höstterminen det kalenderår personer fyller sju år. En person räknas inte längre som nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.)