Solnedgång över en hamnbyggnad

  Detta händer i projektet

  Visste du att all handelshamnsverksamhet i Varberg ska samlas i Farehamnen? När den nya hamndelen är klar kommer Farehamnen bli en av de effektivaste och modernaste i Sverige.

  Farehamnen är den del av hamnen som ligger närmast Getterön och en ny hamndel ska anläggas väster om denna. Varbergs kommun har påbörjat arbetet med att iordningställa området för den nya hamndelen.

  Flytten av hamnverksamheten kommer att frigöra stora områden värdefull mark för den nya stadsdelen Västerport. Samtidigt kommer Varberg att få  en ny, modern och kajeffektiv hamn. Den nya hamndelen ska vara färdig 2024. Det är det kommunala bolaget Hallands Hamnar AB Länk till annan webbplats. som ansvarar för och genomför utbyggnaden.

  Vad händer nu?

  Arbetet med den nya kajen har startat. Entreprenören Arsleff har slagit betongpålar som sitter längst bak på kajen och nu pågår gjutningsarbeten i anslutning till dem.

  I början på 2023 fortsätter kaj- och pirarbetena då 244 stålpålar slås. De förvaras i det fartyg som ligger vid kajen vid gamla Stenaterminalen fram till maj. Pålningen görs från pråmar som jobbar från vattnet och arbetet beräknas pågå fram till sommaren.

  2023 går arbetet in i en mer intensiv fas med fler parallella arbeten med grundläggnings- och betongarbeten på kajen och piren, erosionsskydd för kajen och piren samt spår-, el-, mark- och VA-arbeten både inne på terminalytan och på kaj och pir.

  Pålar i förvaring.

  Foto: Stefan Gullberg

  Pråm med grävmaskin

  Pråmen Mjölner såg till att det muddrades för en ny hamnbassäng.

  Se filmen

  Det finns en 3D-film som visar den nya hamndelen. Den är inte exakt utan är tänkt att ge en ungefärlig bild av hur det kan komma att se ut.
  Film om Farehamnen Länk till annan webbplats.

  Detta har hänt:

  • Under hösten 2022 pågick muddringsarbete. Då grävdes delar av havsbotten bort för att skapa en ny hamnbassäng. Muddringen skedde ned till 11 meters djup och massorna transporterades sedan på pråmar till en plats ca fyra km västerut, där de tippades.
  • Under sommaren 2022 förstärkte vi marken närmast kajen, med hjälp av tre maskiner med cirka 25 m höga torn som monterar mulitcementpelare. Maskinenerna borrar ner cement i marken för att göra marken stabil och för att den ska kunna hantera de laster som uppstår på terminalytan när hamnens verksamhet ska bedrivas där. Detta arbete pågick under hösten.
  • Från november 2020 till den 30 juni 2022 har cirka 240 000 m3 bergmassor levererats till Farehamnen från tunnelprojektet. Dessa har krossats och lagts ut för att höja marknivån. Ytterligare bergmassor fungerar som förbelastning för att minska risken för sättningar på den blivande terminalytan. De större stenarna används som erosionsskydd under kajen och piren.
  • Byggstarten invigdes den 17 november 2021 med ett kranlyft i hamnen.
  • Den 8 oktober 2021 skrevs kontrakt med det danska företaget Per Aarsleff A/S gällande byggnation av den nya hamndelen.  
  • Under hösten 2020 genomfördes en prekvalificering i projektet. Det innebar att fem prekvalificerade entreprenörer erbjöds möjlighet att räkna på hela projektet.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Marie Johansson
  Projektledare
  Fakta

  Byggnation av ny hamndel

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Markuppfyllnad

   Vi ska klimatanpassa den nya hamndelen. Det innebär exempelvis att vi har höjt marknivån för att bättre stå emot framtida havsnivåhöjningar. För att höja marknivån använde vi bergmassor från tunnelprojektet. Dessa massor har levererats till projektet från november 2020 till sommaren 2022.

  2. Markförstärkning

   Marken närmast kajen har förstärkts för att den inte ska "glida ut" när den belastas men även för att det inte ska bli sättningar i marken. Det är viktigt att undvika sättningar så att ledningarna i marken fungerar och för att de som ska arbeta på ytorna får en så bra arbetsmiljö som möjligt. Det är många transportrörelser över ytorna och att behöva köra många gånger över en ojämnhet i marken kan till slut bli ett arbetsmiljöproblem.

  3. Muddring

   För att fartygen ska kunna gå in mot den nya kajen och piren har vi muddrat ner till 11 meters djup. Det blir samma djup som det är idag vid den befintliga Farehamnskajen. Det betyder alltså att den befintliga hamnbassängen görs större.

  4. Kaj- och pirbyggnation

   Vi ska bygga en ny kaj som blir cika 325 m lång och en ny pir som blir 140 x 40 meter. På piren kommer Hallands Hamnar att hantera massaved som transporteras vidare till Södra och på kajen kommer sågat virke och pappersmassa hanteras.

  5. Terminalyta

   Terminalytan ska göras i ordning vilket innebär att stora ledningssystem för dagvatten ska anläggas och detsamma gäller även brandvattensystem och brandposter. För att kunna arbeta säkert på terminalytan krävs det bra belysning, det ska upp stängsel och grindar och stora ytor som ska beläggas med asfalt. Dessutom förbereder projektet för en fortsatt digitalisering av hamnverksamheten efter det att detta projektet är avslutat.

  6. Järnvägsbyggnation

   Den sista delen är järnväg. Våren 2021 anlades spårväxlar inte så långt ifrån Östra Hamnvägen. De nya spåren kommer fortsätta från dessa växlar och gå ner på terminalytan och mot kajen för att kunna transportera både pappersmassa och sågat virke. Att använda och utveckla järnväg som transportmedel är ett hållbart alternativ och något som Hallands Hamnar arbetar för.

  Slutpunkt