Frågor och svar om Farehamnen

  Här hittar du svar på vanliga frågor om Farehamnen. Har du ännu fler - hör gärna av dig till oss.

  Förberedelser för den nya hamndelen har pågått sedan 2014 där utredningar gjorts och miljötillstånd har ansökts om och beviljats.
  Genomförandeprojektet har pågått sedan maj 2019. Utbyggnaden av Farehamnen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2023/2024.

  Idag är området där hamnen ligger stängt för Varbergsborna. Hamnens verksamhet är viktig för Varberg, men geografiskt ligger den som en mur mellan staden och havet. När staten 2013 tog beslutet att leda Västkustbanan i en tunnel under Varberg, kunde kommunen på allvar sätta igång med planeringen för att flytta hamnen och bygga en ny stadsdel: Västerport.

  Området där det idag finns spår, bangård och industrihamn kommer att öppnas upp och bli tillgängligt för alla. När Engelbrektsgatan, Magasinsgatan och Baggens gränd förlängs ända ner till det kajstråket blir känslan av att Varberg är en stad vid havet ännu större än idag. I Västerport kommer ska det byggas 2 500 bostäder och stadsdelen kommer bidra till att Varberg fortsätter att vara en attraktiv och hållbar blandstad.

  Verksamheten i Varbergs hamn kommer att fungera som vanligt, både under flyttfasen och efteråt.

  Det går inte att bygga en ny hamndel utan att vara exponerad för vädrets makter, men när det gäller utbyggnaden av Farehamnen kommer vi att använda oss av känd teknik. Förutsättningarna i Varberg bedöms inte utgöra något problem.

  Det finns också olika bestämmelser som tar hänsyn till livet i havet som påverkar hur projektet kommer genomdrivas rent praktiskt. Till exempel kommer vi bara att muddra och bygga i vattnet under vintertid, detta för att skydda fiskarna och deras lek.

  Vi kommer att muddra i anslutning till den befintliga hamnbassängen vilket kan medföra buller och det kommer gå att se pråmarna som går ut till havs till den tippningsplats där muddermassorna ska lämnas.
  När kajen och piren ska byggas och likaså för markförstärkning så kommer vi att påla vilket även det kan medföra buller.
  Området ligger relativt avskilt från bebyggelse och det finns bullerkrav att förhålla sig till så förhoppningen är att påverkan för allmänheten ska kunna minimeras.

  Marken i Farehamnen ska - precis som i Västerport - höjas. Stenmassorna som kommer skapas i samband med att Varbergstunneln anläggs kommer här till användning, och ska bland annat att fungera som stödfyllning för Farehamnens mark. Väster om Farehamnen, det som idag utgör norra hamnområdet närmast Getterön, ska en cirka 300 meter rak kaj byggas. Bakom kajen anläggs en rak, plan yta där det bland annat kommer finnas lagerlokaler. Den nya hamndelen ska vara så generell som möjligt. Det betyder att den ska vara anpassad till skogshamnens verksamhet, men också passa till andra användningsområden.

  Sedan många år är Varbergs hamn landets ledande exporthamn för sågade trävaror och på tredje plats när det gäller pappersmassa. Den verksamheten kommer att fortsätta i nya Farehamnen. Eftersom den nya hamndelen inte längre ska innehålla en färjeterminal, kan dessa ytor istället användas till utveckling och expansion av skogshamnen, vilket kommer att vara till nytta långsiktigt för Varberg.

  Anslutningarna från hamnen ut mot Östra Hamnvägen kommer successivt att försvinna under byggtiden. Detta gäller både väg och järnväg. Efter 2022 kommer den enda infarten till hamnen att ligga i dess norra del, där en ny rondell ska anläggas i korsningen Östra Hamnvägen-Getterövägen.

  Sedan Stenaterminalen flyttade 2020 kan trafiken i Lassabacka-rondellen minska eftersom antalet långtradare med gods till och från färjan försvinner.

  Hela hamnverksamheten styrs av ett miljötillstånd som reglerar till exempel ljudpåverkan och det kommer givetvis att följas. I vissa skeden kan det så klart bli en del byggbuller, men utöver det blir det ingen fysisk påverkan på omgivningarna runt hamnen.

  En jordvall har redan anlagts längs med Getterövägen som skärmar av norrut mot naturområdet. Det är framför allt skenet från ljuskäglor som bedöms kunna störa fåglarna och jordvallen gör att den påverkan blir begränsad.

  Hamnflytten är en förutsättning för stadsutvecklingen i Västerport. Därför kan finansieringen av den nya hamnen ske med en fördelning mellan exploateringsinstäkter från Västerport, Hallands Hamnar och kommunala investeringar. Hur denna fördelning ska se ut kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om.

  En handelshamn i Varberg gynnar det lokala och regionala näringslivet, i första hand skogsindustrin som är en bransch som ökar i södra Sverige. Vår hamn har också en bra lokalisering för andra aktörer inom svensk skogsnäring.

  Stora industrier runt Varberg, som Derome och Södras anläggningar i Värö, skapar stora basflöden, men i den nya Farehamnen kommer även andra aktörer få plats. Sverige som nation är världens tredje största exportör av trävaror, näst efter Kanada och Ryssland, vilket säger något om volymerna som dagligen passerar Varbergs hamn.

  Fartygstrafik är, näst efter järnvägen, det mest miljömässiga sättet att
  frakta gods på. Att ha en väl fungerande infrastruktur, med samverkan mellan järnväg och sjöfart, är viktigt både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Marie Johansson
  Projektledare