Saneringen av Renen

  I kvarteret Renen pågår ett av kommunens största miljöprojekt. Den gamla industrifastigheten Renen 13 saneras i olika etapper för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas.

  Aktuellt just nu

  Nu startar entreprenaden för tredje saneringsetappen in-situ-sanering i området dit föroreningarna spridits via grundvattnet, så kallad plym. Arbetet utförs av entreprenören RGS Nordic.

  Koll på miljön

  Efter den termiska saneringen, som genomfördes 2019-2020, utför vi uppföljande miljökontroller där vi bland annat kontrollerar grundvattnet. Hittills visar uppföljningen att saneringen lyckats väl och föroreningarna i området har minskat med 99%.

  Tredje och sista etappen av saneringen

  Nu startar den tredje och sista etappen, så kallad in-situ-sanering. Den sker i området dit föroreningarna spridits via grundvattnet, den så kallad plymen. Arbetet kommer att utföras av entreprenören RGS Nordic.

  Det är området nedströms källområdet, det som tidigare var det mest förorenade området, som nu ska saneras.

  Rening med vätskor ner i berget

  Det inramade området på kartan nedan ska saneras med hjälp av att ämnen, som påskyndar den naturliga nedbrytningen av föroreningarna, ska injekteras från grundvattennivån ner till berget.

  Arbete i flera etapper

  Saneringen av plymen kommer att göras i två delar, först förundersökning och test på en mindre yta sedan sanering av en större yta. Däremellan görs mätningar av entreprenören.

  Test av in situ-sanering
  Sker vecka 13 till vecka 15 på en yta om 300 kvadratmeter, se den cirkelformade ytan i kartan. Utifrån testet görs sedan planering inför fortsatt sanering.

  In situ-sanering
  Preliminärt hösten 2022 sker in situ-sanering av en större yta om 13 000 kvadratmeter, som motsvarar det inramade området i kartan.

  Karta som visar var saneringen ska utföras under test och fullskalig sanering. 

  Området för in situ-sanering under 2022

  Hur påverkas du som bor och verkar i närområdet av saneringen?

  Borrning eller installationsarbeten kan under kortare tidsperioder innebära visst buller i närområdet. Själva saneringen märks sedan inte ovanför mark, vare sig med lukt eller buller.

  Under arbetena kommer parkeringsplatser stängas av i området i omgångar och vi hänvisar trafikanter till den nya parkeringen inne på kvarteret Renen med infart via Gamla Kyrkbacken.

  Samarbete med projekt Varbergstunneln

  Eftersom området, som nu ska saneras, ligger nära arbetena för tråget i projekt Varbergstunneln, så samordnar vi saneringen med Trafikverket för att projekten ska kunna genomföras samtidigt.

  Varför är området förorenat?

  På fastigheten Renen 13 har det pågått industriell verksamhet sedan 1800-talet. Från 1900-talets början fram till 1960-talet bedrevs textil verksamhet, därefter har olika mekaniska industrier verkat på fastigheten. Under denna tid användes klorerade lösningsmedel, bland annat vid ytbehandling och tvätt av gods. Detta är anledningen till att marken blivit förorenad.

  Vilka föroreningar har funnits?

  Resultatet från miljötekniska undersökningar och utredningar visar att det funnits minst två källområden med mycket höga halter av klorerade lösningsmedel i både jord, grundvatten och berg på fastigheten. Det har skett en spridning av föroreningarna via grundvattnet från fastigheten till delar av centrala Varberg.

  De två källområdena med klorerade lösningsmedel fanns under den tidigare fabriksbyggnaden samt under slambassängen. Från källområdet vid slambassängen hade föroreningarna spridits 20-50 meter under markytan.

  Skyddsåtgärder

  För att undvika ytterligare spridning och exponering av klorerade lösningsmedel har kommunen infört restriktioner för ny- och ombyggnation i delar av centrala Varberg.

  Vem betalar saneringen?

  Det är Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen i Hallands län, som bekostat förberedelserna samt saneringen. Kostnaden är beräknad till 147 miljoner.

  Vad har hänt hittills?

  Schaktsanering

  Schaktsanering började i oktober 2018 och pågick cirka ett halvår. Under saneringen tog vi bort förorenad jord, källarkonstruktioner, gamla rör och ledningar med hjälp av grävmaskiner. Massorna transporterades sedan till avfallsanläggningar, där de togs om hand.

  Totalt omhändertogs 15 900 ton förorenade massor.

  Arbetet övervakades delvis av arkeologer för att de skulle kunna dokumentera eventuella fornlämningar från området Gamla Varberg. Nyfiken? Läs intervjun med Elisabeth, arkeolog. Länk till annan webbplats.

  Orange oval markerar området för schaktsaneringen inne på Renens område. 

  Område för schaktsanering

  Termisk sanering

  Den termiska saneringen pågick under 2019-2020 och är nu avslutad. 2900 ton föreningar togs omhand. Total elförbrukning blev 9 858 440 kWh.

  Marken intill före detta Bullerbyns förskola och Varbergs Montessoriskola samt där slambassängen till fabriken tidigare låg sanerades med hjälp av värme, så kallad termisk sanering. Det röda området på kartan nedan visar området för saneringen. Termisk sanering innebär att marken värms upp och föroreningarna blir till gas. Ångorna med föroreningar samlas in och renas med hjälp av kolfilter i en anläggning.

  Saneringen utfördes på ett 800 kvadratmeter stort område ner till 50 meters djup, en total bergvolym av 40 000 kubikmeter. Arbetet utfördes av företaget Veolia Water Technologies, som har stor erfarenhet av liknande projekt.

  Röd oval visar område för termisk sanering, placerad i korsningen på Gamla Kyrkbacken vid pendelparkeringarna.

  Område för termisk sanering

  Teknisk skiss som visar hur berget värms upp och renas från föroreningarna.

  Principen för termisk sanering. Klicka för bilden i pdf-format.


  Tidplan för hela projektet

  Förberedelsefasen 2015-2019

  • Rivning av byggnader och mur
  • Kompletterande undersökningar, bland annat för att avgränsa området som ska saneras
  • Planering av sanering

  Genomförandefasen 2018-2023

  • Etapp 1: Schaktsanering, höst 2018 – vår 2019
  • Etapp 2: Termisk sanering, vår 2019 – höst 2020
  • Etapp 3: In situ-sanering, 2021-2023

  Kontrollprogram under hela saneringen.

  Uppföljning 2022-2024

  • Utvärdering av resultat
  • Efterföljande kontroller

  Vad händer med byggnaderna på tomten?

  Byggnaderna på fastigheten är av kulturhistoriskt värde.

  En del av byggnaderna behövde rivas för att kunna genomföra saneringen. Kommunfullmäktige har beslutat att bevara så mycket som möjligt av byggnaderna. Portvaktsstugan, Kontorshuset och B-hallen ska vara kvar. B-hallen har fått ett väderskydd för att hindra fortsatt förfall.

  Disponentvillan, Magasinet och A-, C-, D- och E-hall (Pannhuset) är rivna. Kulturmiljö Halland har genomfört rivningsdokumentation över dessa byggnader. Under rivningsarbetet har vi sparat till exempel fönster och gjutjärnspelare.

  Muren utmed Östra Långgatan och Gamlebygatan har varit i dåligt skick och har rivits ner till 1,2 meter ovan trottoaren för att undvika rasrisk samtidigt som ett skydd mot fastigheten bibehålls.

  Framtiden

  När Varberg växer och stationen flyttas norrut kommer Renen 13 att hamna mer centralt i staden. Det är ännu inte bestämt vad Renen 13 ska användas till i framtiden. Efter genomförd sanering kan marken användas till exempelvis kontor och industri.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Malin Johnsson
  Projektledare
  Fakta

  Kvarteret Renen saneras för framtiden. Tidigare har det på tomten funnits mekanisk industri som använt klorerade lösningsmedel, vilka i sin tur har förorenat marken.

  Den gamla industrifastigheten Renen 13 saneras i olika etapper för att skadliga ämnen inte ska fortsätta spridas med grundvattnet.