Alunskiffern, Breared

  Alunskiffern är ett nytt bostadsområde i Breared, som håller på att etableras.

  150 bostads- samt hyresrätter, ett äldreboende med 54 lägenheter och ett trygghetsboende med 35 lägenheter är på gång. Detta innebär att området öppnas upp för många människor i olika generationer.

  Vad bygger Varbergs kommun?

  I anslutning till området skapar Varbergs kommun ett attraktivt naturområde med olika gångvägar samt en dagvattendammen.

  Framöver anlägger vi en spång över dagvattendammen samt även en ny infart till kvarteret från Brearedsvägen. På sikt kommer Västkustvägen att delvis byggas om för att sänka hastigheten och höja trafiksäkerheten. Gång- och cykelvägen öster om Västkustvägen kommer då att breddas och belysas.

  Karta

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Törnström
  Projektledare
  Fakta

  150 bostads- samt hyresrätter, äldreboende med 54 lägenheter, trygghetsboende med 35 lägenheter.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Slutpunkt