Skiss över Bua hamn med nytt område som innehåller hus och verksamhetslokaler.

  Skiss: Etikhus

  Bua hamnplan

  Bua växer och i anslutning till hamnen planeras ett nytt bostadsområde, som även kan inrymma verksamhetslokaler.

  Bostadsområdet Bua hamnplan kommer att erbjuda varierad bebyggelse med radhus, bostadsrätter, hyresrätter och verksamhetslokaler, som både passar in i befintlig bebyggelse och samtidigt tillför nytt.

  Arkitekten har hämtat inspiration från traditionella fisklägens mysiga gytter, där husen skyddar varandra från väder och vind. Befintliga gångstråk bevaras och kompletteras med en park, mötesplatser och utrymme för verksamheter.

  Pågående detaljplan

  Nya bostäder och centrumändamål i Bua hamn

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Sara Dahlström
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  I anslutning till Bua hamn planeras ett nytt område med olika former av bostäder och verksamhetslokaler.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Markanvisning

   Den som vill bygga på mark som Varbergs kommun äger behöver tilldelas en markanvisning

  5. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  6. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  7. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  8. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad