U-formad huskropp i hörnet Magasinsgatan och Norra vägen. 

  Skiss: Lindebergs fastigheter

  Malmen, centrum

  I närheten av den framtida stationen byggs det nya bostadsområdet Malmen med sammanlagt över 100 lägenheter.

  I norra delen av centrala Varberg, i anslutning till Magasinsgatan och Norra vägen, byggs 77 bostadsrätter och 32 hyresrätter i kvarteret Malmen.

  Lagakraftvunnen detaljplan Pdf, 11 MB. (Pdf, 11 MB)

  Senast publicerad:

  Fakta

  I kvarteret Malmen byggs 100 nya lägenheter i anslutning till korsningen Magasinsgatan och Norra vägen

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad