Marmorlyckan

  I det nya bostadsområdet Marmorlyckan kommer livet mellan husen, med mötesplatser och grönska, bilda grunden för ett modernt och hållbart stadsboende.

  Genom Marmorlyckan har 160 nya bostäder i radhus och flerbostadshus med både hyresrätter och bostadsrätter växt fram. Det nya kvarteret uppförs av Järngrinden AB och Mjöbäcks Entreprenad AB.

  Vad bygger Varbergs kommun?

  Varbergs kommun anlägger en lokalgata runt kvarteret, gång- och cykelväg utmed delar av kvarteret samt anlägga bullerskydd.

  Planen är att börja färdigställa Kiselgatan under oktober, så att planerad inflyttning kan ske utan pågående anläggningsarbete. Det innebär att önskade farthinder utmed Kiselgatan för att hålla nere hastigheten på gatan, kommer på plats först senare i höst. Gatan kommer då även att få belysning, träd och buskar.

  Utmed Marmorgatan ska ett bullerskydd anläggas i form av en gabionmur (en stålbur som fylls med sten). I samband med det kommer befintlig gång- och cykelväg breddas något och nya träd planteras.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jimmie Rosell
  Projektledare

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Slutpunkt