Illustration över hur bostäderna i kvarteret Falkenbäck kommer att se ut. 

  Illustration: Liljewall arkitekter

  Sveagatan, Falkenbäck, centrum

  Från parkeringsplats till 86 lägenheter och nytt parkeringshus längs Sveagatan i centrum. Falkenbäck är ett exempel på hur förtätning i staden ger fler bostäder.

  Här ska göras plats för bostäder, men också parkeringsplatser. Kvarteret kommer att innehålla både bostadsrätter och hyreslägenheter. Totalentreprenör är Tage & Söner i Varberg.

  På platsen kommer det att uppföras fyra hus med totalt 87 lägenheter, samt ett parkeringsgarage i två plan. Parkeringsplatserna kommer vara fördelade till boende i huset och allmänheten. De allmänna parkeringsplatserna kommer att drivas på samma sätt som de övriga kommunala parkeringshusen i Varberg och hanteras av Varbergs Fastighets AB.

  Lägenhetshusen är ritade av Liljewalls Arkitekter och har en fin och levande småstadsarkitektur. Fasaderna domineras av tegel i vackra skiftningar som kombineras med trä. Vindsvåningarnas takkupor bryter av sadeltaken och skapar trevlig variation.

  Preliminär inflyttning beräknas till årsskiftet 2023/2024.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Sigrid Skarsgård
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  I kvarteret Falkenbäck i centrala Varberg byggs nya lägenheter och ett parkeringshus med boendeparkering och allmänna parkeringsplatser.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Markanvisning

   Den som vill bygga på mark som Varbergs kommun äger behöver tilldelas en markanvisning

  5. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  6. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  7. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  8. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad