Grönskande rondell med flervåningshus i bakgrunden

  Foto: Radar arkitektur & planering AB

  Tärnan, centrum

  Ett nytt kvarter planeras i norra centrum vid Brunnsbergsrondellen.

  Etikhus planerar ett hållbart och levande kvarter där människor trivs. Det kommer att bli 80 bostadsrätter och 7 stadsradhus.

  Pågående detaljplan

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Tomas Freiholtz
  Exploateringsingenjör
  Fakta

  Vid Brunnsbergsrondellen i norra centrum planeras ett nytt kvarter med bostadsrätter och stadsradhus.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Översiktsplan

   En översiktsplan visar hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Den ligger till grund för kommunens och andra myndigheters beslut.

  2. Idé och behov

   All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. Idén kan komma från en fastighetsägare, en byggherre eller från kommunen själv.

  3. Planbesked

   Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked.

  4. Detaljplan

   En detaljplan beskriver hur marken får användas, vilka byggnader och anläggningar som får finnas där, hur stora husen får vara och mycket annat. De kan gälla allt från en enstaka fastighet till hela stadsdelar.

  5. Fastighetsbildning

   Nya fastigheter tillkommer genom fastighetsbildning.

  6. Bygglov

   Bygglov behövs oftast om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar på en byggnad.

  7. Byggnation

   När bygglovet har vunnit laga kraft och byggprojektet har fått ett startbesked så kan byggnation starta!

  Färdig byggnad