Gröna huvudstråk - Träslövsvägen

  Vi utvecklar ständigt Varbergs gröna promenadstråk. Under 2022 anlägger vi mer grönska på Träslövsvägen.

  Projektet Gröna huvudstråk handlar om att utveckla Varbergs stråk genom grönska och skapa förutsättningar för goda promenadstråk i gröna miljöer. I år innebär det att Träslövsvägen ska få ett grönt stråk.

  Hur kommer det bli?

  Projektet kommer att stäcka sig mellan cirkulationen Skansgatan/Ringvägen och väster ut mot Sveagatan. Här kommer vi bredda planteringsytorna, lägga ny asfalt på gång-och cykelbanan samt förbättra belysningen med nya stolpar och armaturer.

  För att planteringsytan ska breddas kommer del av Träslövsvägen tas i anspråk, vilket även ska bidra till sänkt hastighet på sträckan.

  Aktuellt i projektet:

  En av målsättningarna är att ta hand om dagvattnet på ett effektivare sätt genom att leda in det i de nya planteringbäddarna. Entreprenaden kommer utföras 2022. Planerad start månadsskifte mars-april. Planerad slutdatum är sista maj.

  Det finns ett antal sjuka träd längs sträckan som behöver tas ned. Enligt beslut från länsstyrelsen behöver det göras innan den 1 mars, innan häckningssäsong. Nya träd att planteras under hösten 2022.

  Gång- och cykeltrafiken leds tillfälligt om till andra sidan vägen. In- och utfarter till fastigheter kan begränsas tillfälligt.

  Varför bygger vi?

  Projektet ska verka för att fler invånare väljer att cykla och gå istället för att ta bilen vid korta resor, förbättra invånarnas hälsa och öka den biologiska mångfalden. Stråken utvecklas med utgångspunkt i de grönblå stråk som finns beskrivna i kommunens grönstrategi.

  Grönstrategin Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB) (pdf, 3.9 MB).

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Skapa ett grönt promenadstråk.

  Läs mer