Träd i en skog

  Projekt Trädförnyelse

  Vi arbetar ständigt med att förnya trädbeståndet i Varbergs tätort. I höst planterar vi längs Strandgatan vid Societetsparken.

  Träd bidrar till bättre luftkvalitet, en trevligare upplevelse av staden och hjälper till att sänka temperaturen genom att ge skugga. Eftersom vi arbetar kontinuerligt med att förnya trädbeståndet i Varberg har vi ett projekt för det som vi kallar Trädförnyelseprojektet.

  Här planterar vi:

  Strandgatan/Societetsparken

  Eftersom vi har tagit ned sjuka träd längs Strandgatan vid Societetsparken kommer vi nu att sätta nya träd. Det är en åtgärd för att bibehålla den gröna staden. Arbetet planeras att göras hösten/vintern 2021.

  Hur kommer det att bli?

  Vi planterar 18 st stamträd, cirka 1,5-2m höga, vid Spööökitetslekplatsen och i Societetsparken. Vissa träd kommer att stå ensamma medan planteras omgärdade av buskar och ungträd (småträd), ca 50-70cm höga.

  Varför sätter vi buskar och ungträd runt stamträd?

  Platsen är utsatt för väder och vind. Eftersom det är svårt att etablera stora alléträd (stamträd) i den miljön, sätter vi istället unga träd tätt och låter dom växa tillsammans för att de ska få skydd av varandra för vind och sol. Det skapas ett microklimat för de unga plantorna! När de unga träden har vuxit till sig kan vi försiktigt gallra fram de arter som vi vill spara för framtiden.

  Malmgatan

  Även på Malmgatan planeras att plantera ett antal nya träd under 2021/2022.

  Varför plantera nytt?

  De flesta träd i Varbergs innerstad är väldigt gamla och planterades under 1800-talet. Det är viktigt att plantera nya träd som hinner växa till sig innan de gamla träden dör.

  Träden i de centrala delarna av staden har inventerats i etapper från 1980 och framåt. Inventeringarna visar på stora behov på att förnya trädbeståndet och ersätta de träd som inom en snar framtid innebär en säkerhetsrisk i stadsmiljön.

  Träd i staden bidrar med att ta hand om nederbörd, skydda mot vind och binda hälsofarliga partiklar, uppgifter som blir allt viktigare när klimatet förändras.

  Var har vi planterat?

  Under 2019 planterades flera nya träd i Pilhagen, Engelska parken, Kilen och längst med vallgraven i Spööökitetsparken.

  I slutet av 2018 återplanterade vi en allé vid Påskbergsdammen där det tidigare fanns almar som dukat under för almsjukan. Allén återplanterades med 25 amerikanska bäralmar (Celtis occidentalis).

  2017 planterades träd av arterna Ginko och Körsbärsplommon på Drottninggatan (mellan Södergatan och trapporna upp mot Pilhagen). Det sattes också lökar och planteras prydnadsgräs under träden.

  Under 2015 planterades japansk zelkova utanför Pingstkyrkanpå Östra Vallgatan. Här har vi även gjort ett försök med att släppa in delar av dagvattnet från körbanan in i växtbädden. Genom att dagvattnet leds in i växtbädden skapas en extra buffert vid stora nederbördsmängder och en minskad belastning på dagvattennätet. På resterande sträcka utmed gatan växer lind.

  Under 2014 planterades bland annat magnolia, körsbär och freemanlönn vid Danska vägen.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Törnström
  Projekteldare
  Fakta

  Plantering av nya träd.