ljusblå väg på mörkblå bakgrund

  Trafik och gator

  I takt med att nya områden växer fram behöver vi anpassa trafiksystemet genom att bygga nya gator, vägar och cykelbanor. Ibland behöver vi också stänga av gator för att bygga ut ledningar för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och it.

  Här får du en överblick över vilka trafikprojekt vi arbetar med inom kommunen.

  Så påverkas trafiken

  1. Trafik och gator

   Varje år förbättrar vi delar av det kommunala vägnätet genom att lägga ny asfalt. Det innebär både mindre lagningar och arbeten på hela gator. Arbetet görs för att vägarna ska få en trafiksäkrare och mer hållbar beläggning.

  2. Trafik och gator

   Under 2022 bygger vi samman Gamlebygatan med Baggens gränd. Här planeras för en ny cykelväg, bilväg och trottoar.

  3. Trafik och gator

   Nu breddar vi cykelvägen vid Värnamovägen/Österängsvägen. Arbetet startar under maj 2022.

  4. Trafik och gator

   Under maj/juni 2022 bygger vi om och förbättrar busshållplatserna vid Sörse och Rosenfred.

  5. Trafik och gator

   Under de närmaste åren kommer vi att renovera ett antal av våra kommunala broar.

  6. Trafik och gator

   Under de kommande åren kommer Varbergs kommun att bygga ut ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen.

  7. Trafik och gator

   Vi har ett särskilt projekt för att göra staden mer tillgänglig för personer med nedsatta funktioner och tryggare för oskyddade trafikanter.

  8. Trafik och gator

   I höst bygger vi om Träslövsvägen på sträckan genom Karlberg. Det blir både gång- och cykelbana och mer växtlighet.

  9. Trafik och gator

   Östra Hamnvägen ska byggas om för att harmonisera med kommande Västerport, stationsområdet och Farehamnen. Gatan blir en viktig inkörsport till centrala Varberg.

  10. Trafik och gator

   Just nu pågår ett arbete med en förstudie för att utreda olika alternativ för ett nytt gång- och cykelstråk mellan Veddige och Väröbacka.

  11. Trafik och gator

   Under 2022 förbättrar vi trafiksäkerheten i korsningen Engelbrektsgatan/Thulegatan.

  12. Trafik och gator

   Under 2022 bygger vi klart Malmgatan. En gång- och cykelväg med tillgänglighetsanpassade överfarter ska växa fram under året.

  13. Trafik och gator

   Nu planerar vi för att anlägga gång- och cykelväg, utökad infart till handelsområdet samt förberedelser för busshållplatser vid Kamremsgatan.

  14. Trafik och gator

   Varbergs kommun planerar att bygga om gator på Platsarna för att förbättra trafiksäkerheten.

  15. Trafik och gator

   Nere i underjorden under Varbergs centrum byggs nu Varbergstunneln. Resan mellan Göteborg och Malmö kommer att gå snabbare när fler tåg får plats på det nya dubbelspåret. Säkerheten ökar och miljön förbättras. Staden kan växa ut mot havet när spåren försvinner under mark.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: