Förlängning av
  Gamlebygatan

  Under 2022 bygger vi samman Gamlebygatan med Baggens gränd. Här planeras för en ny cykelväg, bilväg och trottoar.

  Utbyggnaden av Gamlebygatan är en viktig del för att förbättra trafiklogistiken
  i centrum. Vägförlängningen gör det även möjligt för fastigheterna i kvarteret att påbörja sina exploateringar, vilket uppfyller kommunens mål om fler bostäder.

  Vad händer nu?

  Under 2021 påbörjade Derome sprängarbeten inom kvarteret Charleshill 1 för underjordiskt garage. De förbereder även marken utanför garaget där en del av gatan ska byggas. Under byggtiden används ytan för Deromes etablering.

  Nu finns ett byggstaket på plats i västra delen av Deromes fastighet Malmen 8. Markundersökningar och arbeten med ledningar kommer att pågå under sommaren.

  Under 2022 planerar Varbergs kommun att färdigställa resten av gatan, med ny cykelväg, bilväg och trottoar.

  Varför bygger vi?

  Förlängningen av Gamlebygatan är prioriterad och ska bidra till bättre trafiklogistik, bland annat till och från det framtida stationsområdet.

  Arbetet sker i enlighet med gällande den detaljplan för kvarteret Malmen/Charleshill, som beslutadej 2019. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade om utbyggnad och finansiering under 2020.

  Vägförlängningen gör det möjligt för fastigheterna i kvarteret att påbörja sina exploateringar, vilket uppfyller kommunens mål om fler bostäder för att minska bostadsbristen i centrum.

  Ursäkta bullret

  Det kommer vara lite extra bullrigt under arbetstiden som utbyggnaden av gatan sker. Det nya gatuavsnittet kan även komma att leda till ett visst ökat trafikbuller i kvarteret. Enligt kommunens framtagna bullerutredning för prognos 2040 framgår det att samtliga bostäder längs Norra vägen, Lilla Drottninggatan och Baggens gränd kommer att klara gränsnivån för buller enligt riktlinjer vid bostadsfasader efter det att järnvägsområdet och tunneln är utbyggd.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Anna Lönnebro
  Projektledare
  Fakta

  Ny cykelväg, bilväg och trottoar som binder samman Baggens gränd med Gamlebygatan.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt