Bild över byggarbetsplats vid en bro.

  Gång- och cykelväg längs Västkustvägen

  Under de kommande åren bygger Varbergs kommun ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen.

  Det här gör vi:

  Befintliga gång- och cykelvägar kommer att breddas och en ny sträcka anläggs mellan Trädlyckevägen och Peder Skrivare skola.

  Aktuellt

  Den första etappen är snart klar - längs Västkustvägen mellan Hagarondellen och Peders skrivares skola. Vi har öppnat för biltrafik men den nya gång- och cykelvägen är fortsatt avstängd eftersom vi arbetar med räcken vid broarna. Den öppnar inom kort.

  Vi bygger trappor

  Vi kommer också att anlägga trappor vid både Magasinsgatan och Engelbrektsgatan så att man där kan ta sig upp på den nya gång- och cykelvägen. Vid Engelbrektsgatan kommer det också att finnas en ramp.

  Arbetena med trappor, slänter och ramp utförs nu under vintern 2022. Under denna tid kommer det att vara möjligt för gång- och cykeltrafik att passera på både Magasinsgatan och Engelbrektsgatan. Biltrafiken på Engelbrektsgatan kommer under perioder att vara öppen i en körriktning åt gången där trafik i ena riktningen lämnar företräde.

  Arbete vid Sjukhusrondellen

  Arbetet med att bredda gång- och cykelvägen vid Sjukhusrondellen och vidare söderut är påbörjat och väntas pågå till våren 2023 (etapp 3A).

  På östra sidan av Påskbergsskogen kommer arbetet med breddning av gång- och cykelvägen påbörjas i början av 2023. Denna etapp kallas 3B och sträcker sig söderut hela vägen ner utmed Västkustvägen till Ranelidrondellen.

  Då bygger vi

  Utbyggnaden kommer ske etappvis:
  Etapp 1 – Byggnation beräknas slutföras hösten 2022/våren 2023.
  Etapp 2 – Byggnation planerad till 2023/2024.
  Etapp 3 – Byggnation planerad till 2022/2023.

  Etappindelning

  Arbetet kommer att delas in i tre etapper Pdf, 1.6 MB..

  • Etapp 1 – Den mellersta delen av gång- och cykelstråket kommer att gå mellan Hagarondellen och Träslövsvägen. På denna sträcka ska en ny gång- och cykelväg byggas. Gång- och cykelvägen kommer dels att placeras i befintlig grässlänt öster om den befintliga Västkustvägen men även på Västkustvägen som på berörd sträcka smalnas av. Gång- och cykelvägen kommer att skiljas från trafiken på Västkustvägen med ett vägräcke och kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen förbi Peder Skrivares skola som kommer att breddas. Befintliga broar över Magsins- och Engelbrektsgatan kommer att breddas.

  Sträckning etapp 1 Pdf, 741.9 kB.

  • Etapp 2 – Den norra delen av tvärstråket kommer att gå mellan Lassabackarondellen och Hagarondellen. På denna sträcka breddas befintliga gång- och cykelvägar.
  • Etapp 3 – Den södra delen av tvärstråket kommer att gå från Sjukhusrondellen till Södra Vägen. På denna sträcka breddas befintliga gång- och cykelvägar.

  Varför bygger vi om?

  Projektet syftar till att skapa ett ihopkopplat cykelvägnät i Varberg för att kommunens boende och besökare enkelt, hållbart och tidseffektivt ska kunna ta sig från stadens norra delar till dess södra delar. Genom att bredda befintlig gång- och cykelväg och skapa en ny gång- och cykelväg på den del av Västkustvägen som i dag saknar detta bidrar projektet till att uppfylla hamn- och gatunämndens mål Ökad andel hållbara resor och transporter. Gång- och cykelstråket ska knyta samman flera av stadens större gång- och cykelvägar.

  Varbergs kommun har tidigare fört dialog med allmänheten kring cykelplanen som antogs 2016. I denna dialog efterfrågades bland annat en cykelkoppling längs Västkustvägen som skulle kunna underlätta cykling i nord-sydlig riktning.

  Samverkan med Trafikverket:

  Byggnationen av den nya gång- och cykelvägen längs Västkustvägen medfinansieras till viss del av Trafikverket, vilket regleras genom ett stadsmiljöavtal.

  Så här blir det:

  Den nya gång- och cykelvägen kommer att bli 4,5 meter bred och få linjer som skiljer fotgängare från cyklister. Förutom när gång- och cykelvägen svänger upp förbi sjukhuset så kommer den att följa Västkustvägen på dess östra sida. Belysningen längs hela sträckan kommer att ses över och kompletteras efter behov. Utöver detta kommer även bänkar, papperskorgar, träd och buskar att placeras ut på olika utvalda platser.

  Cykelbana som delar av gång- och cykelbana med linjer.

  Cykelbanan kommer att delas in för gående och cyklister med linjer.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Liw Rehnström
  Projektledare
  Fakta

  Cykelstråk från Lassabacka till Ranelidsrondellen. Bredare cykelväg.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt