Korsningen Engelbrektsgatan / Thulegatan

  Under 2022 förbättrar vi trafiksäkerheten i korsningen Engelbrektsgatan/Thulegatan.

  Vad händer nu?

  Planen är att påbörja ombyggnaden av korsningen under 2022. Detta är en del i projektet Trafikmiljöåtgärder där flertalet mindre trafikåtgärder ska genomföras i kommunen. Projketet håller på att planeras under hösten.

  Varför bygger vi?

  Tanken med ombyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten i korsningen, främst för oskyddade trafikanter. När det nu har byggts en gång- och cykelväg utmed Thulegatan behövs en säkrare passage över Engelbrektsgatan för att ansluta till den befintliga cykelvägen som finns på Engelbrektsgatans norra sida.

  Hur kommer det att bli?

  Hela korsningen kommer att höjas upp med ramper av asfalt. Den befintliga gångpassagen med grå plattor behålls och kompletteras med ytterligare en gång- och cykelyta över Engelbrektsgatan lite österut och en passage över Thulegatan. De taktila plattorna som utgör ledstråk behålls och kompletteras. En del brunnar kommer att behöva flyttas och några nya byggs.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Vedad Hadzic
  Projektledare
  Fakta

  Förbättrad korsning med trafiksäkrare passager.

  Rubrik

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt