Man cyklar på en cykelbana i centrum

  Mer tillgänglighet i centrum

  Vi har ett särskilt projekt för att göra staden mer tillgänglig för personer med nedsatta funktioner och tryggare för oskyddade trafikanter.

  Projektet utgår ifrån Staden för alla Pdf, 3.8 MB., en handlingsplan och ett projekt som löper under flera år. Handlingsplanen har skapats i samarbete med kommunala handikapprådets referensgrupp.

  Aktuellt i projektet

  Framöver kommer vi exempelvis att arbeta med att göra en sträcka vid Norrgatan tryggare utifrån tillgänglighet. Vi kommer även att ågärda fler gator och korsningar. Följande platser projekteras och planeras åtgärdas inom ett par år.

  • Östra Långgatan mellan Engelbrektsgatan och Borgmästargatan.
  • Södra gångbanan på Norrgatan mellan Östra Långgatan och Östra Vallgatan
  • Korsningen Engelbrektsgatan/Östra Långgatan
  • Korsningen Norrgatan/Östra Långgatan
  • Korsningen Borgmästargatan/Östra Långgatan
  • Korsningen Norrgatan/Drottninggatan
  • Engelbrektsgatan/Drottninggatan

  Hur kommer det att bli?

  Åtgärderna kommer att ske i etapper och vi har tagit fram en bild som visar vad som ingår i den första etappen:

  Kartbild.

  Vi har tagit hänsyn till tunnelbygget både med hänsyn till vilka gator som påverkas under bygget och vilka gator som kommer att ses över när tunneln är klar. Projektering för etapp 1 pågår under våren och åtgärder planeras att ske med start från hösten 2022 och löpande framåt.

  Varför bygger vi?

  Tillgänglighetsåtgärder i centrum är ett löpande projekt som ingår i löpande investeringar i park och allmän platsmark. Investeringarna utgår från Staden för alla och de behov som listats där. Våren 2021 gjordes även en inventering av tillgängligheten i staden som ligger till grund för planerade åtgärder på gångbanor och korsningar.

  Vilka olika åtgärder
  har gjorts för att förbättra tillgängligheten?

  Förbättrade parkeringsplatser för rörelsehindrade

  Vi har gjort följande förbättringar:
  - ökat tillgången till parkeringsplatser nära publika lokaler
  - förbättrat skyltning av parkeringsplatserna i innerstaden
  - förlängt parkeringsplatserna för att ge bättre utrymme för rullstolsburna.
  - sänkt kantsten som underlättar rullstolsburna att ta sig från parkeringsplatsen upp på trottoaren. – under 2020 tillgänglighetsanpassas parkeringen vid 5:e vik på Getterön som bland annat får 16 nya parkeringsplatserna för rörelsehindrade.

  Naturstenshällar för gångbanor

  På de flesta trottoarer eller gångbanor i staden finns nu gånghällar som underlättar för personer med rollatorer, rullstolar och barnvagnar. På senare tid har vi förbättrat:

  - Kungsgatan – nytt ledstråk med hällar
  - Östra Vallgatan, Norrgatan och Västra Vallgatan – nya gångstråk med hällar
  - Otto Torells gata – gångbana - Prästgatan – nya hällar på trottoaren

  Gång- och cykelvägen mellan centrum och sjukhuset

  På gång- och cykelvägen mellan Lorensberg till sjukhuset har vi under 2015 ökat säkerheten och tillgängligheten genom:
  - breddning av delar av gång- och cykelbanan
  - ny beläggning på delar av gång- och cykelbanan
  - ny markering på gång- och cykelbanan som visar hur cyklister och gående ska samsas om utrymmet.
  - upphöjda korsningar som dämpar bilarnas hastighet.
  - Räfflade plattor och plattor med kupoler för att öka tillgängligheten för synsvaga och blinda.

  Räfflade plattor läggs som en ledmarkering på platser där gående möter cyklister och bilar.

  Stråket mellan Håstens torg och centrum

  Vi har förbättrat trafiksäkerheten och tillgängligheten på gång- och cykelstråket mellan centrum och Håstens torg under 2016-2017. Arbetet samordnades med arbetena vid det nya bostadsområdet Atle utmed Trädlyckevägen.

  Gång- och cykelvägens passager över gator har blivit säkrare. Vid Äckegårdsvägen har vi gjort en förhöjd passage över gatan och vid övriga korsningar har vi lagt särskilda markbeläggningar för synsvaga.

  Gång- och cykelvägen har blivit säkrare för alla trafikanter genom att vi delat in vägen i två cykelfält och ett fält för gående. Gång- och cykelbanan är på de flesta sträckorna 4,5 meter bred, 1,5 meter bredare än tidigare.

  Sträckan mellan Hagarondellen och Håstensgatan kan just nu inte förbättras eftersom åtgärderna i så fall kräver ombyggnad även av Trädlyckevägen.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Törnström
  Projektledare
  Läs mer