Ombyggnad Södra vägen

  Under 2023 fixar vi ny beläggning och belysning längs Södra vägen, sträckan Ringvägen-Lasarettsgatan.

  Projektet Ombyggnad Södra vägen omfattar sträckan Ringvägen-Lasarettsgatan och innebär främst byte av beläggning på körbana och trottoarer.

  Projektets mål är att göra gatan till ett upplevelsestråk, den östra sidan kompletteras med ett längsgående grönstråk med mark-, busk- och trädskikt.

  Gatsten och hällar

  I norra delen av projektet restaureras/kompletteras befintlig storgatsten fram till strax söder om Fredsgatan. Därefter asfalteras körbanan fram till Ringvägen. Trottoarer får stenbeläggning, hällar på den östra sidan och eventuellt smågatsten på västra sidan. Parkeringsfickorna beläggs med smågatsten.

  Vi skapar även plats för uteservering med marktegel i samklang med omgivande arkitektur, byggmaterial och färger.

  Mer belsyning

  Vi planerar för gatubelysning utmed hela sträckan samt funktionsljus vid uteserveringen - placering där Södra vägen grenar sig till Östra Långgatan. Ny parkbelysning är även planerad genom Drottning Blankas plats.

  Aktuellt just nu:

  Projektets bygghandlingar granskas nu och därefter sker upphandling. Planerad byggstart preliminärt under våren Q1-Q2 2023.

  Budget för projektet är cirka 16 miljoner.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jimmie Rosell
  Projektledare
  Fakta

  Ny gatubeläggning på Södra vägen.