Ombyggnad Träslövsvägen

  I höst bygger vi om Träslövsvägen på sträckan genom Karlberg. Det blir både gång- och cykelbana och mer växtlighet.

  Varför bygger vi?

  Träslövsvägen mellan Karlbergsvägen och Österleden används idag som genomfartsgata, är bred och inbjuder därmed till högre hastigheter än de tillåtna 40km/h.

  Byggnationen görs för att göra det tryggare och säkrare för oskyddade trafikanter eftersom det idag inte finns cykelväg längs sträckan och endast delvis gångväg. Dessutom vill vi öka trafiksäkerheten för de barn som passerar över gatan för att ta sig till och från skolan.

  Aktuellt i projektet

  Projektet har tagit fram en skiss på hur ombyggnationen kan tänkas se ut. Ärendet har behandlats i hamn- och gatunämnden och information har gått ut till de boende längs gatan.

  Under våren 2022 arbetar vi med att ta fram bygghandlingar. Byggnationen planeras starta efter sommaren 2022.

  Hur kommer det att bli?

  Gång- och cykelbana föreslås löpa längs hela sträckan. Det planeras även för växtlighet längs stråket för att få en grönare miljö att vistas i. Allt detta möjliggörs genom att gatan smalnas av och de längsgående parkeringsplatserna tas bort. Åtgärderna som föreslås kommer att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Magnus Rabe
  Projektledare
  Fakta

  Gång- och cykelväg utmed Träslövsvägen på sträckan genom Karlberg.