Gata med nylagd asfalt

  Så här såg byggnationen ut i början av november.

  Platsarna ombyggnad gator

  Nu är byggnationen igång för att förbättra gatumiljön vid Platsarna. I samband med det utökas även parkeringsplatsen vid Tågängen.

  Idag är en del gator vid Platsarna i dåligt skick och på vissa ställen är det trångt om plats att ta sig fram. Därför arbetar Varbergs kommun nu med att förbättra trafikmiljön i området.

  Ombyggnationen innebär att vi nu breddar några gator för att öka tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Vi breddar gångbanorna medan körbanan smalnas av och enkelriktas för att öka framkomligheten och få ner hastigheten. I samband med det kommer även en del asfalt att ersättas med smågatsten för att lyfta den unika miljön.

  Mer parkering vid Tågängen

  Eftersom byggnationen innebär att gatuparkeringar på Slottsgatan, Platsgatan, Fästningsgatan tas bort - cirka 20 gatuparkeringar - kommer Varbergs kommun samtidigt att utöka parkeringsytan på Tångängen, vid Varmbadhuset, med cirka 15 parkeringsplatser.

  I samband med det tar vi ner sex träd på platsen, varav två stora almar som dessvärre är drabbade av almsjuka.

  Hur kommer det att bli?

  Gatorna på Platsarna är idag svårframkomliga eftersom de är dubbelriktade med kantstensparkering. Gångbanorna är dessutom smala med utstickande trappor. Därför kommer vi att bredda gångbanorna medan körbanorna smalnas av. Det kan bara ske genom att Slottsgatan och Fästningsgatan enkelriktas, medan Platsgatan förblir dubbelriktad.

  De tvärställda parkeringsplatserna längst i söder på Slottsgatan kommer fortsatt finnas kvar.

  Projektet har tagit fram en skiss på hur ombyggnationen kan tänkas se ut. Ärendet har behandlats i hamn- och gatunämnden och information har gått ut till de boende på gatorna.

  Skiss över Platsarna och gatorna.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Magnus Rabe
  Projektledare
  Fakta

  Upprustning av gator, ökad tillgänlighet och framkomlighet

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt