Platsarna ombyggnad gator

  Varbergs kommun planerar att bygga om gator på Platsarna för att förbättra trafiksäkerheten.

  Gatorna på Platsarna är idag svårframkomliga eftersom de är dubbelriktade med kantstensparkering. Gångbanorna är dessutom smala med utstickande trappor. Varbergs kommun vill därför bredda gångbanorna medan körbanorna smalnas av. Det kan bara ske genom att Fästningsgatan och Slottsgatan enkelriktas. Platsgatan föreslås fortsatt vara dubbelriktad. De längsgående parkeringsplatserna utmed gatorna kommer sannolikt tas bort, men vi ser över möjligheten att bevara några av dem. De tvärställda parkeringsplatserna längst i söder på Slottsgatan kommer fortsatt finnas kvar.

  Åtgärderna ska öka tillgänglighet och framkomlighet samt förbättra trafiksäkerhet för barn, ungdomar och vuxna. Ambitionen är också att skapa en attraktiv närmiljö genom att rusta upp gatorna så att de bättre svarar mot den unika miljön på Platsarna.

  Projektet har tagit fram en skiss på hur ombyggnationen kan tänkas se ut. Ärendet har behandlats i hamn- och gatunämnden och information har gått ut till de boende på gatorna.

  Vad händer nu?

  Bygghandlingar har tagits fram. Byggnationen planeras starta runt halvårsskiftet 2022. Mer information kommer i god tid innan byggnationen tar vid.

  Hur kommer det att bli?

  Gångbanorna föreslås att breddas medan körbanorna smalnas av. Det kan endast ske genom att Slottsgatan och Fästningsgatan enkelriktas medan Platsgatan förblir dubbelriktad. Det skapar utrymme för oskyddade trafikanter.

  Skiss över Platsarna och gatorna.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Magnus Rabe
  Projektledare
  Fakta

  Upprustning av gator, ökad tillgänlighet och framkomlighet

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt