Man cyklar på en cykelbana i centrum

  Tillgänglighet på Norrgatan

  Vi har ett särskilt projekt som ska göra staden mer tillgänglig för personer med nedsatta funktioner och tryggare för oskyddade trafikanter. Nu är det Norrgatans tur.

  Projektet utgår ifrån Staden för alla Pdf, 3.8 MB., en handlingsplan och ett projekt som löper under flera år. Handlingsplanen har skapats i samarbete med kommunala handikapprådets referensgrupp.

  Aktuellt på Norrgatan

  Under våren 2023 utför vi anläggningsarbeten på Norrgatan mellan Östra Långgatan och Östra Vallgatan, vilket innebär att gatan kommer stängas av för biltrafik under vissa perioder och att parkeringsplatserna försvinner. Gående och cyklister kommer att kunna ta sig fram på gatan.

  När bygger vi?
  Arbetet sker från och med vecka 4-5 till och med vecka 16-17 men eftersom gatuarbetet är väderberoende är tiderna preliminära.

  Varför bygger vi?
  Gångbanorna i centrum behöver bli mer tillgängliga. Den södra sidan av Norrgatan kommer därför att breddas och förses med smågatsten och stenhällar. Belysningsstolpar kommer också att bytas ut.

  Ledningsarbete
  Arbetet samordnas med Varberg Energi samt Vivab som passar på att byta ut gamla ledningar. I samband med det kommer vattnet att behöva stängas av under kortare perioder.

  Fler gator ska anpassas

  Vi kommer även att förbättra fler gator och korsningar framöver utifrån tillgänglighet. Följande platser projekteras och planeras åtgärdas inom ett par år:

  • Östra Långgatan mellan Engelbrektsgatan och Borgmästargatan.
  • Södra gångbanan på Norrgatan mellan Östra Långgatan och Östra Vallgatan
  • Korsningen Engelbrektsgatan/Östra Långgatan
  • Korsningen Norrgatan/Östra Långgatan
  • Korsningen Borgmästargatan/Östra Långgatan
  • Korsningen Norrgatan/Drottninggatan
  • Engelbrektsgatan/Drottninggatan

  Hur kommer det att bli?

  Åtgärderna kommer att ske i etapper och vi har tagit fram en bild som visar vad som ingår i den första etappen:

  Kartbild.

  Vi har tagit hänsyn till tunnelbygget både med hänsyn till vilka gator som påverkas under bygget och vilka gator som kommer att ses över när tunneln är klar. Under 2022 gjordes projektering för etapp 1 pågick under våren och åtgärder planeras att ske med start våren 2023 och löpande framåt.

  Varför bygger vi?

  Tillgänglighetsåtgärder i centrum är ett löpande projekt som ingår i löpande investeringar i park och allmän platsmark. Investeringarna utgår från Staden för alla och de behov som listats där. Våren 2021 gjordes även en inventering av tillgängligheten i staden som ligger till grund för planerade åtgärder på gångbanor och korsningar.

  Vilka olika åtgärder
  har gjorts för att förbättra tillgängligheten?

  Förbättrade parkeringsplatser för rörelsehindrade

  Vi har gjort följande förbättringar:
  - ökat tillgången till parkeringsplatser nära publika lokaler
  - förbättrat skyltning av parkeringsplatserna i innerstaden
  - förlängt parkeringsplatserna för att ge bättre utrymme för rullstolsburna.
  - sänkt kantsten som underlättar rullstolsburna att ta sig från parkeringsplatsen upp på trottoaren. – under 2020 tillgänglighetsanpassas parkeringen vid 5:e vik på Getterön som bland annat får 16 nya parkeringsplatserna för rörelsehindrade.

  Naturstenshällar för gångbanor

  På de flesta trottoarer eller gångbanor i staden finns nu gånghällar som underlättar för personer med rollatorer, rullstolar och barnvagnar. På senare tid har vi förbättrat:

  - Kungsgatan – nytt ledstråk med hällar
  - Östra Vallgatan, Norrgatan och Västra Vallgatan – nya gångstråk med hällar
  - Otto Torells gata – gångbana - Prästgatan – nya hällar på trottoaren

  Gång- och cykelvägen mellan centrum och sjukhuset

  På gång- och cykelvägen mellan Lorensberg till sjukhuset har vi under 2015 ökat säkerheten och tillgängligheten genom:
  - breddning av delar av gång- och cykelbanan
  - ny beläggning på delar av gång- och cykelbanan
  - ny markering på gång- och cykelbanan som visar hur cyklister och gående ska samsas om utrymmet.
  - upphöjda korsningar som dämpar bilarnas hastighet.
  - Räfflade plattor och plattor med kupoler för att öka tillgängligheten för synsvaga och blinda.

  Räfflade plattor läggs som en ledmarkering på platser där gående möter cyklister och bilar.

  Stråket mellan Håstens torg och centrum

  Vi har förbättrat trafiksäkerheten och tillgängligheten på gång- och cykelstråket mellan centrum och Håstens torg under 2016-2017. Arbetet samordnades med arbetena vid det nya bostadsområdet Atle utmed Trädlyckevägen.

  Gång- och cykelvägens passager över gator har blivit säkrare. Vid Äckegårdsvägen har vi gjort en förhöjd passage över gatan och vid övriga korsningar har vi lagt särskilda markbeläggningar för synsvaga.

  Gång- och cykelvägen har blivit säkrare för alla trafikanter genom att vi delat in vägen i två cykelfält och ett fält för gående. Gång- och cykelbanan är på de flesta sträckorna 4,5 meter bred, 1,5 meter bredare än tidigare.

  Sträckan mellan Hagarondellen och Håstensgatan kan just nu inte förbättras eftersom åtgärderna i så fall kräver ombyggnad även av Trädlyckevägen.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Törnström
  Projektledare
  Läs mer