Vy över Kamremsgatan

  Trafiklösningar
  vid Kamremsgatan

  Nu planerar vi för att anlägga gång- och cykelväg, utökad infart till handelsområdet samt förberedelser för busshållplatser vid Kamremsgatan.

  Detaljplanens första etapp är redan utbyggd. Nu återstår att bygga gång- och cykelväg, utökad infart till handelsområdet samt att förbereda för busshållplatser.

  Varför bygger vi?

  Åtgärderna ska underlätta för den ökande trafikmängd som väntas när Kamremsgatan i framtiden kopplas samman med Västkustvägen via Susvindsspåret. På sikt ska det bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet in till handelsområdet och minskad köbildning i Lassabackarondellen, vilket i sin tur leder till en hållbar samhällsutveckling och renare miljö.

  Aktuellt i projektet

  Under hösten och vintern projekteras Kamremsgatan för att stämma överens med den slutliga utbyggnaden i detaljplanen. Byggnationen planeras starta vid halvårsskiftet 2022 och vara slutförd i slutet av samma år.

  Hur kommer det att bli?

  Kamremsgatan ska färdigställas med gång- och cykelväg i söder. Infarten till handelsområdet utökas. Utrymme skapas för framtida busshållplatser. De kommer fram tills att de blir utbyggda fungera som grönyta.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Magnus Rabe
  Projektledare
  Information

  Gång- och cykelväg i söder. Infarten till handelsområdet utökas. Utrymme skapas för framtida busshållplatser.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  Slutpunkt