Vallar med sprängsten ligger i det som ska bli nya hamnen i Varberg

  Sprängsten från tunnelarbetena används för att förbelasta marken, där nya Farehamnen ska byggas.

  Massor av massor!

  Byggarbetena i projekt Varbergstunneln skapar mycket massor, som behöver tas omhand. Kommunen tar emot överskottsmassorna för att använda i stora projekt som täckningen av Lassabackadeponin och bygget av nya Farehamnen och Västerport.

  Sprängsten – en värdefull restprodukt

  Vid sprängningar för bergtunneln och servicetunneln uppstår mycket bergmassor som behöver transporteras ut och lastas av. Målsättningen för Trafikverket är att så mycket som möjligt av de uppschaktade massorna ska återanvändas i projektet. Berget som sprängs krossas och används som förstärkningslager till vägar, till bygget av järnvägen eller återfyllnad kring trågen. I ett projekt som Varbergstunneln, där stora delar av järnvägen förläggs i tunneln eller nersänkt, blir schaktmängderna alltför stora för att kunna återanvändas inom projektet.

  Varbergs kommun har flera planerade byggprojekt där det finns behov av bergmassor och förstärkningslager, exempelvis till utbyggnad av nya stadsdelen Västerport, nya Farehamnen, ombyggnation av Östra Hamnvägen eller uppfyllnad av nya gator, parker och torg.

  Istället för att Trafikverket ska transportera bort överskottsmassorna till andra projekt i Sverige kommer kommunen ta emot massorna för att använda dem i de kommunala projekten.

  Mjuka massor täcker soptippen

  Lassabackadeponin täcks med mjuka massor, som jord och lera, från bygget av Varbergstunneln.

  Fler upplagsplatser behövs

  Massorna från sprängningarna av tunnlarna läggs upp inom norra delen av Varbergs hamn, där en del av massorna så småningom kommer användas till utbyggnaden av nya Farehamnen. Området är inte tillräckligt stort för att kunna ta emot all den sprängsten som kommer från tunnelarbetena och platsen börjar ta slut.

  Just nu undersöker kommunen flera områden för att kunna hitta en ny plats att lagra bergmassorna på tills de ska användas i de kommande projekten. Det är en utmaning att hitta lämpliga ytor för dessa upplag, som inte ska påverka någon annan verksamhet. För oss är det viktigt att ha dialog med de som berörs av kommande upplagsplatser.

  Kostnadseffektivt och bättre för miljön

  Sprängstenen från tunneln är att betrakta som en restprodukt. Genom att använda den istället för att ta massor från en berg- och grustäkt slösar vi inte på naturens resurser i onödan.

  Massorna är en resurs till kommunens framtida projekt, vilket innebär att det blir kostnadseffektivt att behålla materialet i vår ägo istället för att köpa in massor när behovet uppstår.

  När vi tar hand om massorna lokalt i Varberg minskar vi både kostnaderna för transport och miljöpåverkan betydligt eftersom massorna inte behöver transporteras långa sträckor. Med korta transportsträckor och minskat utsläpp av koldioxid undviker vi en stor påverkan på miljön. Dessutom är det bra ur trafiksäkerhetssynpunkt och minskar slitaget på vägarna.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: