Skiss över Varbergs nya station. Träbyggnad med vågigt tak. Illustration: Okidoki

  Skiss över Varbergs nya station. Illustration: Okidoki

  Ny station i centrum

  Som en del i projekt Varbergstunneln ska en ny station byggas och ett nytt stationsområde utvecklas. Varberg växer och en ny station blir ett nav i staden och en viktig mötesplats och bytespunkt för besökare och resenärer.

  Länkar samman stadskärnan och Västerport

  Varbergs nya stationsområde med nedsänkta plattformar kommer att ligga ungefär 150 meter norr om nuvarande station. Stationen ligger på cykelavstånd från Varbergs tätort och på gångavstånd från hela centrala Varberg. Stationen kommer att ligga nära havet och ska fungera som en länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport.

  Station och stationsområde kommer att börja byggas efter sommaren 2023 för att stå klart då den nya tunneln tas i drift i december 2024. Till dess att den nya stationen är på plats kommer dagens gamla station att ha kvar sin funktion.

  En välkomnande plats

  Varbergs nya station och stationsområde ska upplevas som en välkomnande plats. I sin utformning har arkitekterna utgått ifrån de fyra ledord, som kommunstyrelsen valt ska genomsyra det nya stationsområdet: Levande, Hav, Grönskande och Sten. I ett kvalitetsprogram 2017 tydliggjorde kommunen vilka värden vi önskar för nya stationsområdet.

  Levande - en levande mötesplats för alla

  För att skapa ett levande stationsområde ska människor vilja röra sig och uppehålla sig på platsen. Södra stationstorget blir en levande mötesplats med sittytor och möjlighet till uteserveringar. Här kan man vänta på sin kompis samtidigt som man kan ladda sin mobil och här finns en lekfull yta för att barnfamiljen ska kunna vänta på sitt försenade tåg.

  Det finns också lugna platser för de som vill jobba och platser för stora grupper när till exempel fotbollslaget ska hem efter sin cup. Stationsområdet ska vara tillgängligt för alla människor, unga som gamla, kanske med tung packning eller sittande i rullstol. Området ska kännas tryggt genom god belysning och välplanerade gång- och cykelvägar.

  Med sin placering blir den nya stationen en viktig länk mellan den befintliga stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport.

  Hav - närhet till havet

  Varbergs nya station ligger på gångavstånd till bad och hav. Det vågformade taket på stationsbyggnaden och ett vågmönstrat granitgolv i stationsområdet visar på närheten till havet. Vattenleken på södra stationstorget kopplar till Varbergs badtradition. Genom en diagonal gata i Västerport blir det möjligt att från södra entrétorget vid stationen se havet och Fästningen.

  Grönskande - med en mångfald av växter

  Med träd och planteringar blir stationsområdet grönskande och kan erbjuda lugna platser. Så kallade regnbäddar bidrar till att klimatsäkra området genom att ta hand om fördröjningen av vatten på ett mer naturligt sätt. Området kommer att ha en mångfald av trädarter och variation i växtsammansättningar och växter med koppling till kustens egen flora.

  Sten - tidlös och hållbar

  Valet av granit som ett basmaterial är naturligt med tanke på Varbergs historia som stenhuggarstad, närheten till fästningen och att graniten representerar tidlöshet och hållbarhet över tid. Vågmönstret i markytan skapas med hjälp av två olika granitsorter. Graniten finns också i murelement och i stationsbyggnadens sockel och pelare.

  Kvalitetsprogram för Varbergs nya station Pdf, 9.7 MB.

  Stationshuset

  Stationshuset har en bas av sten, en lättare övre del i trä och ett vågformat tak. Materialen knyter an till viktiga värden för Varberg, som stenhuggartraditionen och att trä är en viktig exportvara.

  I stationshuset på plan 1 kommer det att finnas en rymlig väntsalsfunktion och resenärsservice i form av kiosk, café, service, resebutik och restauranger. Genom trappor och hissar når man järnvägsspåren som ligger under stationen. På plan 2, en mindre takvåning, kommer det att finnas personalutrymmen för trafikerande företag, pausrum för verksamheter i stationen samt teknikutrymmen.  

  Trafiklösningar vid den nya stationen

  Skiss över perrong och tråg på den nya stationen i Varberg. Illustration: Abako

  Skiss över perrong och tråg på den nya stationen i Varberg. Illustration: Abako

  Järnvägsspåren kommer att ligga nedsänkta i ett öppet tråg när man kommer till Varberg norrifrån. Från stationen och söderut går spåren in i tunneln.

  Från den nya stationen når man perrongerna med hissar och trappor, dels från en gångbro över tråget dels inifrån stationsbyggnaden.

  Fem spår

  Det blir fem spår vid plattformarna för Viskadalsbanan respektive Västkustbanan. I början av tunneln, efter plattformarna, kommer spåren att gå ihop till två och bildar dubbelspåret på Västkustbanan.

  Skiss som visar drönarvy av de nya järnvägsspåren och broar över tråget.

  Skiss över hur stationsområdet kan komma att se ut norr om stationen. Observera att bebyggelsen i bakgrunden inte är förankrad i några planer. Källa: Visulent, 10A

  Busstorg, taxiplatser, handikapparkeringar och cykelparkering

  Det ska vara enkelt att resa kollektivt till och från den nya stationen. Väster om stationen finns ett busstorg för regionbussar och öster om stationen finns plats för stadsbussar. Närmast stationen finns taxiplatser, handikapparkeringar och gott om parkeringsplatser för cyklar. Det kommer även att finnas ett cykelhus för den som vill parkera sin cykel skyddat från väder och vind.

  Bilparkering

  Biltrafikanter kan nå stationen från Östra Hamnvägen, där det finns två stora parkeringar för bil med cirka 300 platser. På andra sidan stationen på Västra Vallgatan/Birger Svenssons väg mellan Magasinsgatan och nya norra stationsbron kommer endast taxi och bussar vara tillåtna.

  Plats att lämna av och hämta passagerare

  För att hämta och lämna passagerare med bil finns det en avsedd plats utmed Östra Hamnvägen. Det går också att använda Magasinsgatan vid södra stationstorget för detta ändamål.

  Nya vägar till stationen

  Utformningen av det nya stationsområdet innebär att det i framtiden kommer nya vägkopplingar som inte funnits innan: norra stationsbron, en ny gång- och cykelbro samt förlängning av Baggens gränd förbi norra entréytan till stationshuset. Dessutom kan Magasinsgatan och Engelbrektsgatan förlängas ner mot nya stadsdelen Västerport.

  Karta som visar hur olika trafikslag ska trafikera den nya stationen. 

  Karta som visar hur olika trafikslag ska trafikera den nya stationen.

  Vem gör vad?

  Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdet och bjöd in arkitektkontoren Okidoki och Abako till ett parallellt uppdrag under 2017 för att ta fram förslag på utformning. Okidoki i samarbete med 02 Landskap fick sedan i uppdrag att fördjupa utformningen av Varbergs nya station och stationsområde.

  Projektgrupper med representanter från Jernhusen, Trafikverket, kommunen och Region Halland har sedan arbetat fram den slutliga utformningen av stationsbyggnad och stationsområde med tillhörande trafiklösningar.

  Trafikverket med entreprenören Implenia kommer att bygga järnvägsanläggningen inklusive spår och plattformar. Kommunen ansvarar för att bygga stationsområdet och Jernhusen bygger det nya stationshuset.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Karin Sjödin
  Delprojektledare gestaltning
  Kontakt
  Magnus Rabe
  Projektledare stationsområdet
  Fakta

  Varbergs nya station och stationsområde kommer att ligga i höjd med Baggens gränd i norra centrum.