Barn pysslar och skapar en modell av en gata, tillsammans med kommunens landskapsarkitekter. Gatan förställer Barnens Boulevard i Västerport.

  Dialog och delaktighet

  Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport. Sedan projektet startade 2014 har vi haft tre större medborgardialoger. Det kommer att bli fler i takt med att stadsdelen växer fram.

  Hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållningssätt i både kommunens vision och i Stadsutvecklingsprojektet. För att ta reda på hur Varberg ska formas, och vad stadens nya delar ska innehålla, behövs invånarnas tankar och idéer.

  Därför kommer medborgardialog och olika samverkansprojekt att löpa genom hela projektet - utöver de lagstadgade samråd med mera som alltid ingår i en planprocess.

  Medborgardialogen 2014

  För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska innehålla, bjöd kommunen in till dialog och samverkan tidigt i processen - flera år före planerad byggstart. Medborgardialogen 2014 handlade framförallt om vilka värden människor tycker är viktiga i utvecklingen.

  Gensvaret var stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många. Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och möten på stan. Tankar förmedlades också via E-post, Facebook och framtidsvykort.

  Fokusområden och utmaningar

  Materialet från medborgardialogen sammanställdes och analyserades. Bland annat definierades tre fokusområden och sju utmaningar. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport.
  Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som fullmäktige antog i mars 2016. Länk till annan webbplats. (pdf, 128.4 kB)

  Vill du veta mer om vad som kom fram i 2014 års medborgardialog?  
  Ladda ner broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”. Länk till annan webbplats. (pdf, 5.3 MB)

  Dialog om stadsdelens struktur

  Två år senare var det dags för nästa dialogprocess. Tre arktitektteam fick uppdraget att arbeta fram varsitt förslag på en struktur för Västerport, och i arbetet ingick två dagars dialog i Varberg med olika medborgargrupper.

  2017 presenterade teamen sina förslag för allmänheten. Därefter ställdes förslagen ut på Kulturhuset Komedianten så att alla som ville kunde lämna synpunkter på vad de tyckte var bra – och mindre bra – med teamens förslag. Sammanlagt fick kommunen ta emot mer än 3 000 inlämnade synpunkter!
  Resultatet är sammanställt i rapporten "Så här tycker Varberg".
  Så här tycker Varberg (pdf, 9.1 MB). Pdf, 28.4 MB. (Pdf, 28.4 MB)

  Dialog om Barnens boulevard

  2018 var projekt Västerport med under Varbergs allra första Barnfestival. I två dagar workshoppade tre olika skolklasser tillsammans med våra landskapsarkitekter och andra medarbetare. Uppdraget: att få fram vad barnen tyckte att en lekbar gata ska innehålla. En sådan gata planeras i Västerport med namnet "Barnens boulevard". Barnens boulevard är det inre stråk som ska gå mellan husen genom hela stadsdelen, från söder till norr.
  Resultatet av barnens arbete är nu ett viktigt inspel i det gestaltningsprogram som ingår i detaljplanen för etapp 1.
  Gestaltningsprogram för Västerport Pdf, 19.3 MB. (Pdf, 19.3 MB)

  Dialog nu

  De senaste åren har medarbetarna i projekt Västerport haft ett samarbete med avgångsklasser på Peder Skrivares skola. Eleverna har fått arbeta med olika delar av stadsdelen (t ex utformningen av Hoken) under en hel termin i sina specialarbeten. Deras synpunkter och idéer har varit både inspirerande och lärorika. Just nu planerar vi för en kommande dialog om utformningen av den nya Kajpromenaden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Fakta

  Resultaten av de tre medborgardialogerna har haft stor påverkan på inriktningsbeslut, planprogram och gestaltningsprogram för Västerport.

  Platsen som står närmast på tur att "dialogas om" är Kajpromenaden = Varbergs nya och förlängda strandpromenad.