Frågor och svar

  Här hittar du svar på frågor om Västerport som inte besvaras på de andra sidorna. Har du ännu fler - hör gärna av dig till oss.

  De flesta av frågorna nedan har vi fått från skolelever på högstadieskolor runt om i kommunen. De var så bra att vi publicerar dem här!
  På grund av att mark- och miljödomstolen uphävt detaljplanen för etapp 1, har vi lagt till frågor/svar som berör domen och kommunens överklagan.

  Frågor och svar om mark- och miljödomstolens dom och kommunens överklagande

  Kommunstyrelsen beslutade den 24 maj att överklaga mark- och miljödomstolens dom om att upphäva detaljplanen för Västerport etapp 1. Överklagan görs till nästa instans som är Mark- och miljööverdomstolen.

  Kommunen har lämnat in ett så kallat blankt överklagande och har begärt anstånd till den 30 september med att lämna in sitt yttrande. Arbetet med att ta fram detta yttrande leds av en styrgrupp som består av Stefan Andersson, före detta chef för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varberg, stadsbyggnadschef Cecilia Strömer och kommunjurist Lisa Holmdahl Pedersen.

  För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp målet till ny prövning krävs att domstolen beviljar den klagande parten (=Varbergs kommun) prövningstillstånd.
  Beviljas inte prövningstillstånd står mark- och miljödomstolens dom fast.
  Beviljas prövningstillstånd prövas målet på nytt.
  Det tar mellan 6 och 12 månader innan besked om prövningstillstånd ges.

  Kommunens överklagan

  Domstolen upphäver detaljplanen för etapp 1, dels på grund av formella skäl, dels på grund av materiella skäl.

  De formella skälen handlar i korthet om att domstolen anser att kommunen har frångått översiktsplanen utan att beskriva på vilket sätt och varför. De materiella skälen handlar om att domstolen bland annat anser att den planerade bebyggelsen är för hög och tät och därmed skulle skada den omgivande kulturmiljön.

  Kommunen har däremot bedömt att detaljplanen följer översiktsplanen och anser att det finns utrymme att göra andra bedömningar än de domstolen gjort även i de övriga frågorna.

  Kommunen anser att det rättsligt finns utrymme att göra andra bedömningar än de domstolen har gjort.

  Kommunen anser också att mark- och miljödomstolen drar långtgående slutsatser i domen som skapar många frågor, inte bara för Varbergs del utan även för andra kommuner med liknande stadsutvecklingsprojekt. Det handlar om mer än det planerade hotellets höjd, till exempel om vad som är vattennära bebyggelse, hur man ska förhålla oss till Varbergs ”gröna horisont” i öster och var gränsen går för att en bebyggelse ska räknas som för sluten.

  Kommunens förhoppning är att detaljplanen godkänns genom en ny dom. Skulle så inte bli fallet är förhoppningen att en ny dom ger större tydlighet och vägledning inför den framtida planeringen av Västerport.

  Klart är att arbetet med att omvandla det gamla hamnområdet till en levande stadsdel fortsätter.

  Det finns tre alternativa tidplaner, alla är preliminära.

  Alternativ 1. Kommunen får prövningstillstånd och domstolen dömer till kommunens fördel = detaljplanen vinner laga kraft och arbetet kan sätta igång.
  Preliminär byggstart för bostäder: 2026

  Alternativ 2: Kommunen får inte prövningstillstånd.
  Då kommer det tas ett omtag på hela detaljplanen.
  Preliminär byggstart för bostäder: 2028

  Alternativ 3: Kommunen får prövningstillstånd men Mark- och miljööverdomstolen fastställer mark- och miljödomstolens dom.
  Då kommer det tas ett omtag på hela detaljplanen.
  Preliminär byggstart för bostäder: 2029

  Eftersom tidplanen för Västerport nu försenas, skjuts både intäkter och kostnader på framtiden.
  I nuläget går det inte att exakt säga när exploateringsintäkterna (=pengarna kommunen får när de säljer marken i Västerport) kommer in, eftersom det finns flera alternativa tidplaner, beroende på hur Mark- och miljööverdomstolen hanterar kommunens överklagan.

  Framtida exploateringsintäkter beror också på vilket Västerport som kommer att byggas. Om exploateringen behöver minskas i omfattning i jämförelse med den föreslagna detaljplanen, påverkas kommunens intäkter som då blir lägre.

  Samma osäkerhet råder när det gäller framtida kostnader. Idag är kostnadsläget högt, bland annat beroende på det osäkra världsläget som påverkar råvarupriser. Om ett par år kan situationen vara annorlunda, kostnaderna kan bli både högre och lägre.
  Se mer under frågan: "Vad kostar det att bygga Västerport?" längre ner på sidan.

  En snabb åtgärd var att öppa en del av området för parkeringar under sommaren. Sommaren 2022 finns därför 88 nya 24-timmars parkeringar i den del av området som vetter längs med Östra Hamnvägen.

  Kommunen har också ansökt om bygglov för att ha möjlighet att lägga upp krossade bergmassor från tunnelprojektet i en del av området efter sommaren.
  Det här är dock inget som är klart än, det finns fler alternativ när det gäller massorna.

  Det förs också diskussioner om det finns möjligheter att på olika sätt levandegöra området och göra det tillgängligt för Varbergsbor och besökare under väntetiden.

  Fler frågor och svar om Västerport

   Varberg har något som inte är alla kommuner förunnat: mark i bästa, centrala läge. I och med att Varbergstunneln byggs och hamnen flyttar har vi möjlighet att bygga ut vår stadskärna precis vid havet. Området har i många år varit ett stängt industriområde. När det nu öppnas upp finns förutsättningar för en fantastisk stadsutveckling.

  Kommunen har också en stor bostadsbrist - det vet alla som bor här, eller som vill flytta hit. Och det är många som vill bo här - Varberg växer! 
  Möjligheten att bygga bostäder centralt och nära det nya stationsområdet ger också förutsättningar för Varberg att växa hållbart. Genom att använda den här marken – som ligger centralt – så sparar vi på värdefull jordbruksmark.  Läget gör till exempel att det är lätt att använda kollektivtrafik, både för människor som arbetar och bor i kommunen och för de som pendlar till och från Varberg.

  Västerports unika läge innebär att vi kommer att få mer av allt som så många älskar med Varberg: mer strandpromenad, mer kontakt med havet, mer mötesplatser och fler områden där olika sorters människor tycker om att vara.

  En mindre förskola är inplanerad i etapp 1. Just nu pågår en utredning om var en framtida förskola och skola kan ligga i, eller i närheten av, kommande etapper i Västerport.

  Kvaliteten på vattnet i hamnbassängen är faktiskt ganska bra – mycket bättre än vad man först trodde. Tanken är att det ska vara möjligt att ta sig på och av till exempel en SUP-bräda eller liten båt från bryggorna vid Kajpromenaden. Eftersom det kommer finnas stegar (ifall någon skulle trilla i) så kommer det gå att bada för den som vill.

  Men Västerport ommer inte bli en officiell badplats.
  Det beror på två saker:

  1. Det finns redan badplatser som ligger helt nära: Barnens badstrand och Fästningsbadet.
  2. Om det blir extremväder, med hårda vindar och mycket regn, kan det bli så att avloppssystemet inte orkar med alla mängder med vatten. Då kan så kallat spillvatten (avloppsvatten) komma ut i hamnbassängen. Detta är ovanligt och spillvattnet kommer att försvinna snabbt, men några dagar per år kan i värsta fall vattnets kvalité bli sämre. Därför kan inte platsen bli en officiell badplats.

  Västerport är en central stadsdel, och också en utveckling av centrum. Det betyder en tät bebyggelse och kvarter, precis som i stadskärnan idag.

  Men även om det inte blir till exempel fotbollsplaner mitt i stadsdelen så är det viktigt att det finns fria ytor och aktivitetsområden i närheten, som man lätt kan ta sig till. Just nu pågår en utredning om Norra Västerport för att se om det eventuellt kan skapas ytor för aktiviteter där.

  Detta har varit en viktig fråga redan från början av planeringen av Västerport. Varberg är känt för sin levande stadskärna, och så ska det fortsätta att vara. Därför kommer det inte vara exakt samma sorts butiker och verksamheter i Västerport som i övriga centrum.

  Sen får man inte glömma att när Västerport är fullt utbyggt så har centrala Varberg fått cirka 5000 fler invånare. Det gör att efterfrågan kommer att öka, både på platser att vara på, saker att göra och varor och tjänster.

  Det varierar en hel del. Enligt tävlingsfärslagen som byggaktörerna i etapp 1 har lämnat in, ser det ut så här:

  1:orna är mellan 29 och 38 kvadratmeter.

  2:orna är mellan 38 och 61 m²

  3:orna är mellan 60 och 98 m²

  4:orna är mellan 63 och 102 m²

  Vissa justeringar kommer att göras under innan byggstart, men siffrorna ger en fingervisning om storleken.

  Försäljningspriserna och hyrorna kommer att sättas av de byggaktörer som köper marken och sedan bygger husen.
  Generellt gäller att nyproducerade lägenheter kostar mer än äldre bostäder.

  Kommunen behöver göra stora investeringar för att göra marken byggbar i Västerport, bland annat eftersom det är ett gammalt industriområde som dessutom ligger nära havet. En grundförutsättning för att Västerport ska kunna byggas är att Industrihamnen flyttar, och att anlägga en ny hamn är också en omfattande invstering. För att få igen dessa pengar tar kommunen ut ganska höga priser på marken, som i sin tur blir en kostnad som byggaktörerna måste förhålla sig till.


  Kostnaden för Varbergs kommun ligger i att göra marken i hamnområdet byggbar. Eftersom stadsdelen ska ligga på gammal industrimark krävs ett omfattande utrednings- och förarbete. Det är också kommunens ansvar att anlägga och sköta allmän platsmark, som till exempel gator, park och torg.

  Intäkterna för kommunen kommer när den byggbara marken säljs till de byggaktörer som ska bygga i Västerport.

  Räknar man ihop vad planeringen av Västerport kostat sedan projektet startade för cirka sju år sedan blir siffran 93 miljoner kronor. Den största delen, cirka 72 miljoner, är exploateringskostnder för utredningar, ledningsarbeten, marksanering med mera.
  Cirka 21 miljoner är driftskostnad, det vill säga kostnader för personal, hållbarhetsarbete, kommunikation, medborgardialoger med mera.

  Än så länge är marken i etapp 1 inte byggbar, det krävs ett stort mark- och kajarbete innan man kan börja bygga hus. Detta arbete var planerat att starta hösten 2022, men är nu avbrutet. I och med mark- och miljödomstolens dom skjuts kostnaderna för detta arbete framåt, likaså kostnaderna för iordningställandet av allmän plats.

  Också de budgeterade exploateringsintäkterna för etapp 1 skjuts på framtiden. Dessa var beräknade till 340 miljoner kronor. I och med att det är oklart när, och i vilken form, Västerport kommer att byggas, är denna siffra idag osäker.

  Det beror på vilka verksamheter som byggaktörerna väljer att hyra ut eller sälja sina lokaler till. Men några saker vet vi:

  1. Det kommer inte vara exakt samma sorts butiker som i stadskärnan idag, till exempel klädkedjor. Västerport ska inte konkurrera med centrum, utan komplettera stadskärnan.
  2. Här planeras för en livsmedelsbutik och en vårdcentral.
  3. Här kommer finnas olika typer av offentlig service, till exempel en förskola.
  4. En av byggaktörerna (Etikhus) ska ha en restaurang i sitt hus, där det också kommer att finnas en förskola och ett äldreboende. Att just den restaurangen redan är bestämd beror på att man där också ska laga mat till barnen och de äldre på förskolan resepektive äldreboendet.

  Campus är viktigt för Varberg - och för Västeport. Det är väldigt bra för en ny stadsdel att ha studenter nära, de ger liv och rörelse till området!
  Campus är en del av de befintliga verksamheter som ingår i detaljplanen för etapp 1 i Västerport. Den nya detaljplanen tillåter en flexibel byggrätt, vilket betyder att Campus lättare kan göra om- och mindre tillbyggnader.

  I Västerport ska det vara så lite biltrafik som möjligt. Det måste alltid finnas möjlighet för till exempel varutransporter och räddningstjänst att komma fram, men på det stora hela kommer biltrafiken att ha en lägre prioritet än cykel- och gångtrafiken.

  De boende i Västerport kommer att kunna parkera i stadsdelen, men inte alldeles vid bostaden. I etapp 1 byggs ett nytt p-hus med cirka 500 parkeringsplatser, som är till för de boende, besökare samt hotellgäster.
  Avlastningsplatser och handikapp-platser kommer självklart att finnas på gatorna.

  Varbergs kommun har en tydlig målsättning att Västerport ska bli en stadsdel för alla. Därför läggs extra omsorg om de offentliga miljöerna. Den nya Kajpromenaden, Hertiginnan Ingeborgs torg, Astrid på Skärets park och alla de nya gatorna kommer tillhöra alla Varbergsbor, precis som Strandpromenaden, stadskärnan och området kring gästhamn och fästning gör idag.

  Ett bra exempel är Malmös havsnära stadsdel Västra Hamnen. En undersökning visar att majoriteten av alla Malmöbor regelbundet besöker Västra Hamnen. Där "hänger" alla Malmöbor, oavsett om de bor i området eller inte.

  Inte i den första etappen, där blir det traditionella bostadsrätter och hyresrätter. Eventuellt kan det bli studentlägenheter, eller ungdomslägenheter, i kommande etapper i Västerport, men det är inget som är beslutat än.

  Det finns stor efterfrågan på hotellrum i Varberg, och det har länge funnits både önskemål och planer om att ett nytt och större hotell ska etablera sig i kommunen.
  Att placera ett hotell i Västerport har många fördelar: Det kommer ligga nära Varbergs nya tågstation vilket gör att resenärer inte kommer att behöva ta bilen för att komma dit. Som besökare hamnar du mitt i Varbergs nya stadsdel, några stenkast från både centrum och badplatser.

  Ett hotell fungerar också som en ”motor” som bidrar till liv och rörelse i området. En ny stadsdel riskerar annars att bli tom under dagtid om den till största del består av bostadshus. Detta är en anledning till att kommunen ställt krav på att hotellets bottenvåning ska vara publik och öppen och inte bara till för hotellgäster. Ytterligare ett krav är att hotellet ska innehålla en stor samlingssal som kan användas till olika typer av evenemang.

  För att ett hotell med detta innehåll och denna placering ska bli tillräckligt lönsamt för en exploatör krävs cirka 200 rum. Ytan där Västerport kommer att ligga är långsmal och det finns begränsat med byggbar mark. För att inte hotellet ska ta upp stora delar av kvartersmarken i etapp 1, vilket skulle innebära färre bostäder, har man i stället valt att gå upp i höjd och skapa ett nytt landmärke i staden.

  Nya hotellet

  Senast publicerad: