Barn på gatsten som ritar

  Barnens röst i stadsplaneringen

  För att staden verkligen ska representera alla invånare, oavsett ålder, ska barn och unga komma till tals på ett tidigt stadium när vi planerar hur Varberg ska utvecklas.

  Stadsutveckling berör alla generationer. Nybyggnationer och planläggning ska ha sina rötter i historik och tradition, men det är för framtidens behov och kommande generationer vi bygger.

  2020 blev barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att kommuner måste säkerställa barnens rättigheter och perspektiv i samhällsplaneringen. Barn är individer med specifika förutsättningar, och det finns många aspekter att ha i åtanke i en utredning om ”barnets bästa”. Exempel på dessa är trafiksäkerhet, trygghet, fysiska och sociala barriärer, orienterbarhet och överblickbarhet, rörelsefrihet, tillgänglighet, fysisk aktivitet, gröna ytor, lekmöjligheter och offentliga platser.

  I Varberg är social hållbarhet är en alltmer prioriterad fråga. Därför är det viktigt att lyssna även på barnens röster i medborgardialogen som alltid föregår om- och nybyggnationer. Då kan vi skapa en stad där barn kan leva tryggt och trivas i den offentliga miljön.

  Barndialoger ger nya perspektiv

  Under 2020 ägde flera barndialoger rum i Varberg och en kommunal grupp bildades för att samla erfarenheter om verktyg och metoder. Pär Selander, landskapsarkitekt på Hamn- och gatuförvaltningen, ansvarar för gruppen som ska ta vara på lärdomar som är användbara för framtidens arbete.

  Ett exempel på barndialog var en så kallad ”barnkonsekvensanalys av stadskärnan”. Den genomfördes tillsammans med fyrtio barn i åldrarna 6-7 år och 13-14 år. Under en fördesignad stadsvandring, med särskilt utformade hjälpmedel, upplevde barnen delar av staden och gav respons på de offentliga rummen.

  - Vad vi lär oss av barnen är att de ser helt andra saker än vi, säger Pär Selander. En skylt kan betyda något annat. En stenkant vara svår att förstå. Men de ser också möjligheter som vuxna inte ser, och sätter ord på vilka upplevelser och känslor de saknar. Saker vi kan bygga åt dem.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Pär Selander
  Landskapsarkitekt
  Fakta

  FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling 1989. Barnkonventionen ger barn rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals, oavsett bakgrund. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.