Äter utomhus med arbetsmaterial på bordet

  Innovativ landsbygd

  Nästan hälften av kommunens invånare bor på landsbygden, där det finns särskilda både utmaningar och möjligheter. Genom en landsbygdsstrategi tydliggörs utvecklingsområden och vilka insatser som behövs, så att stad och landsbygd kan bilda en gemensam helhet.

  På Varbergs landsbygd finns många drivna invånare, entreprenörer och företagare med ett stort engagemang, säger Ulrika Rylin som är landsbygdssamordnare i kommunen. Då är det viktigt att landsbygden fortsätter utvecklas till en bra plats att både leva och verka på. Strategin är ett sätt att se till att vi satsar på rätt utvecklingsområden för detta.

  Utmaningar kräver nytänkande

  Det finns dock utmaningar som påverkar kommunens leverans på olika sätt. Här finns det anledning att tänka annorlunda, vara innovativ och testa. Utmaningarna kan vara att kommunen inte äger inte verktygen, som till exempel vägarna. Det kan vara samordning av funktioner och nyttigheter, som resor eller lokaler. Eller att kommunen har olika typer av landsbygder och samma lösning inte fungerar likadant i större tätorter som i mindre samhällen. Då krävs det att resultatet är i centrum och anpassas efter platsens förutsättningar. Att det organiserade engagemanget i organisationer och föreningar minskar är också en utmaning för att upprätthålla en levande landsbygd.

  Fem utvecklingsområden

  I landsbygdsstrategin listas fem områden som bör utvecklas för en mer levande landsbygd. För varje områden har särskilda insatser identifierats.

  Ett av områdena är att stärka det lokala näringslivet. De många företagen på Varbergs landsbygd representeras av traditionella branscher som lantbruk, service, bygg och hantverk. Besöksnäringen är under en kraftig utveckling och kring serviceorterna och större vägar finns industriverksamhet. Att bevara jordbruksmarken för en hållbar livsmedelsproduktion är också viktigt att ta hänsyn till vid expansion och utveckling.

  Ett annat utvecklingsområde är att stödja det lokala engagemanget och främja dialog. Kommunen ska ge rätt förutsättningar genom nätverkande, stöd och dialog. Lokalt engagemang och lokal kunskap är grundläggande för utvecklingen av landsbygden och även en demokratifråga; det finns ett stort intresse för att vara delaktig i beslut som rör den egna livsplatsen och hur den utvecklas.

  Övriga områden som bör utvecklas strategiskt är att skapa attraktiva livsmiljöer för fler, att främja hållbar mobilitet och att erbjuda en välfungerande service och välfärd.

  EU-projektet Prospera

  Sverige är en av de länder i EU där urbaniseringen går fortast men från en nivå av relativ gleshet. Urbaniseringstrenden ökar trycket på områdena runt städerna och då ökar frågorna kring effekter på miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet.

  Påverkan på jordbruksmarken är extra tydlig just i Varberg. Detta kan påverka ekonomisk verksamhet, folkhälsa och livskvalitet negativt om det inte finns en plan för hur man hanterar frågorna. Naturarvsskyddet i och runt stadsområden blir avgörande för att naturresurser inte ska äventyras.

  I projektet Prospera har sju partners från Italien, Sverige, Belgien, Ungern och Grekland gått samman för att utbyta erfarenheter kring skydd av naturarv och ekonomisk utveckling i stadsområdens omland. Frågan som förenar är hur stad och landsbygd kan växa samman på ett hållbart sätt, i dialog med intressenter och hur hållbarhetsaspekten blir en konkurrensfördel för platsens utveckling.

  Det spännande erfarenhetsutbyte mellan fem städer i tillväxt blir underlag till regionala handlingsplaner och påverkan på policyinstrument.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Ulrika Rylin
  Utvecklingsstrateg
  Fakta

  Fem utvecklingsområden i Landsbygdsstrategin

  - Stärka det lokala näringslivet
  - Stödja det lokala engegemanget och främja dialog
  - Skapa attraktiva livsmiljöer för fler
  - Främja hållbar mobilitet
  - Erbjuda en välfungerande service och välfärd