Upplyst växthus på kvällen i en trädgård

  Trädlyckevägen - sedd med unga arkitekters ögon

  Varberg har medverkat med ett tävlingsområde, Trädlyckevägen och Håstens torg, i arkitekttävlingen Europan. Nu har en nordisk jury utsett de vinnande förslagen på hur området skulle kunna utformas till ett stadslivsstråk. På den här sidan kan du ta del av de vinnande förslagen, juryns utlåtande och övriga inlämnade tävlingsbidrag.

  Vad är Europan?

  Europan är en internationell tävling för unga arkitekter som pågår i flera olika länder. Årets tävling är den 16:e upplagan och har temat ”gestaltad livsmiljö”. Varberg medverkar med ett tävlingsområde: Trädlyckevägen, Håstens torg och dess närmaste omgivningar. De tävlande arkitekterna har haft tiden mellan april och september på sig att arbeta fram förslag på hur gatan och dess närområde skulle kunna utformas så att miljön blir både funktionell, trivsam och gestaltad på ett bra sätt. Det innebär att arkitekterna måste hitta en bra balans och blandning av bebyggelse, mötesplatser, trafik och grönytor.

  Varför medverkar Varberg med ett tävlingsområde?

  Från Träslöv i östra Varberg sträcker sig Trädlyckevägen in mot stadskärnan. Vägen, som är en huvudled med mycket trafik, är utpekad i Varbergs kommuns förtätningsstrategi som angelägen att utveckla till ett stadslivsstråk.

  Vi har medverkat i Europan 16 för att få inspiration och idéer om hur Trädlyckevägen och Håstens torg skulle kunna utvecklas till ett stadslivsstråk. Inget av de inlämnade förslagen kommer att genomföras fullt ut, men möjligheten finns att tillsammans med en eller ett par av arkitekterna, utveckla och göra verklighet av de bästa idéerna.

  Många spännande tävlingsbidrag

  Under tävlingsperioden tog Europan emot 18 tävlingsbidrag med idéer och skisser för vårt tävlingsområde. Bland förslagen fanns nya tankar kring grönområden, ytor för aktiviteter och bostäder samt mötesplatser som parker och torg. Samtliga tävlingsbidrag har skrivits på engelska och blivit kodade för att de olika arkitekterna inte ska gå att identifiera.

  De tre vinnarna

  Europans nordiska jury har bedömt bidragen och utsett förstapris, ett andrapris och ett hedersomnämnande. Första priset går till Make the backs fronts (again)! och ett italienskt team som enligt juryn tar ett helhetsgrepp och utvecklar platsen med förslag som bidrar med flera olika funktioner och lösningar i en väl sammansatt helhet. Juryns andrapris går till Trädlycke och ett danskt team som redovisar ett komplett projekt med inkännande lösningar och där bebyggelsen kopplar till befintliga stadsdelar. Hedersomnämnandet går till spanska Lifeline för deras strategiska tänkande och redovisning av verktyg för både planering och genomförande.

  Tips: Om du vill öppna och titta på flera filer samtidigt. Högerklicka på länken och välj "Öppna länk i ny flik".

  Arkitektteamet är från Italien.

  Sammanfattning av förslaget:
  Förslaget verkar för en förtätning av området i tre olika steg, byggandet av fler bostäder och en gata som förvandlas till ett stadslivsstråk. Först vill man skapa ett grönt parkstråk utmed vägen och ge plats för tillfällig användning, ett förslag där Håstens torg får en ny placering vid gatan och förtätar med ny bebyggelse utmed Karlberg och Håsten, man har satsat mycket på grönytornas funktioner för djurliv och klimat. Här ska finnas möjlighet till små odlingar för de boende, växthus, olika restauranger och små trädgårdar med fokus på rekreation och hälsa.

  Bild 1 Pdf, 11.2 MB.

  Bild 2 Pdf, 9.4 MB.

  Bild 3 Pdf, 5.9 MB.

  Textdokument Pdf, 3.8 MB.

  Utlåtande från Europans nordiska jury:
  "Make the backs fronts (again)! tar ett imponerande helhetskoncept för projektet och utvecklar platsen med ett förslag som kan göra många olika saker samtidigt. Juryn noterar hur förslaget tydligt arbetar med temat i Living cities med de tvåhuvudaspekterna Metabolism och Inclusivity. Förslaget har en tydlig strategi för genomförandet. Det börjar med att Trädlyckevägen, som ligger kvar i ursprungligt läge, byggs om och blir smalare och parken längs den etableras. Samtidigt förtätas och bebyggs området kring Håstens torg i en första etappvilket gör att området får ett attraktivt centrum som kan bli en motor i stadsutvecklingen. Därefter tillkommer s.k. mobility Hubs i en andra fas och efterhand alltmer bebyggelse. Båda sidor om Trädlyckevägen bebyggs till slut. Förslaget motiveras utifrån målsättningarna i konceptet Living cities och har ett tydligt klimatperspektiv. Stadsdelarna Håsten och Karlberg kopplas samman med olika medel. Bebyggelsen har en fin skala som anknyter till platsen. Juryn vill särskilt framhålla den arkitektoniska utformningen av den lokala matmarknaden. Här visar förslagsställarna sin vilja och förmåga både att återvinna den befintliga byggnadsstrukturen och att göra något nytt av den med ett eget uttryck. Detta är ett förslag som kommer att bli en bra stomme i den framtida stadsomvandlingen av detta mycket komplexa projekt. I den långa process som detta innebär menar juryn att det har den rätta robustheten som krävs."

  Medskick från juryn:
  "Juryn bedömer att parken längs Trädlyckevägen skulle vinna på att inte all bebyggelse längs den södra sidan genomförs utan att förslagets grundidé påverkas.Vidare ser juryn en stor potential i bebyggelsen på den norra sidan som kan bidramed boendekvalitéer för de som redan bor i Karlberg. Detta bör redovisas i den fortsatta bearbetningen."

  Arkitektteamet är från Danmark.

  Sammanfattning av förslaget:
  Förslaget väljer att knyta samman området genom att stegvis bebygga med en blandning av upplåtelseformer och lokaler med startpunkt vid Håstenstorg som områdets hjärta. Natur och hållbarhet får en stark roll i området, med exempelvis gröna takterrasser som stödjer biologisk mångfald och grönskan som skapar en tydlig karaktär med ett trädplanterat genomgående stråk. Här skapas nya mötesplatser för barn och ungdomar. Bottenvåningarna i husen har blandat innehåll som butiker, restauranger med mera.

  Bild 1 Pdf, 5.4 MB.

  Bild 2 Pdf, 6.1 MB.

  Bild 3 Pdf, 2.8 MB.

  Textdokument Pdf, 2.8 MB.

  Utlåtande från Europans nordiska jury:
  "Trädlycke redovisar ett komplett projekt anpassat till platsen med många inkännande lösningar elegant presenterade. Bebyggelsen dockas på de existerande stadsdelarna på ett skickligt sätt. Trädlyckevägen ligger kvar i sitt läge men smalnas av vilket juryn funnit vara den lösning som bäst utnyttjar befintliga resurser i form av gatans överbyggnader och befintliga ledningar samtidigt som det ger den bästa flexibiliteten för utbyggnaden. Håstens torg redovisas som en plats tvärs överTrädlyckevägen. En bra ansats. Förslaget är tydligt redovisat med en visualisering som betonar kopplingen från norr till söder. Bebyggelsen på den södra sidan skapar med sina gårdar öppna mot söder sällsynta boendekvalitéer. Juryn vill särskilt framhålla den fina sekvensen av parkvägar och småparker längs Trädlyckevägen."

  Medskick från juryn:
  "Förslaget har genomgående en tät bebyggelse vilket skapar en onödigt högexploatering för en mindre stad som Varberg enligt juryns bedömning. Detta skulle ganska enkelt kunna bearbetas vid en eventuell fortsättning. I det sammanhanget skulle man kunna överväga om det är värt att ta bort det sammanhängande grönstråket längs Trädlyckevägen. Parkeringslösningen under centrumhuset med parkeringshus som når ut till fasad i gatuplanet skapar stadsrum utan liv vilket ganska enkelt kan förändras."

  Arkitektteamet är från Spanien.

  Sammanfattning av förslaget:
  För att förvandla Trädlyckevägen till ett levande stadslivsstråk visar det här förslaget tankar om bebyggelse i några utvalda platser för att de olika stadsdelarna ska närma sig varandra rent fysiskt. Det är en bärande idé att bevara det längsgående parkstråket på 970 meter som kan klara stora regnmängder och bjuder på varierad vegetation. Bebyggelsen placeras i huvudsak på Håstenssidan och vid Trädlyckan. Utformningen av bebyggelsen har uppstått från de omgivande platserna och varierar i karaktär utmed sträckan. Förslaget förordar att man börjar med hastighetssänkning, fler övergångsställen och avsmalning av gatan parallellt med dialog, ”co-designing” process för offentliga platser.

  Bild 1 Pdf, 12.1 MB.

  Bild 2 Pdf, 13.1 MB.

  Bild 3 Pdf, 13.9 MB.

  Textdokument Pdf, 1.7 MB.

  Utlåtande från Europans nordiska jury:
  "Lifeline har sin kanske främsta kvalitet i redovisningen av de strategiska verktygen för ett projekt av denna kaliber, från planering till genomförande. De mjuka trafikanterna prioriteras på ett tydligt sätt. Lifeline visar vidare potentialen med att flytta Trädlyckevägen mot norr och förlägga all bebyggelse längs vägen på norra sidan. Då får man möjligheten att skapa en bredare park med alla de möjligheter som det innebär. I förslaget är det endast schematiskt redovisat men det går ändå att se de stora möjligheter som det skulle innebära. Bebyggelsen mot Karlberg med sina gavelmotiv mot Trädlyckevägen skulle vidare ge gatan en stark karaktär."

  Medskick från juryn:
  "Juryn menar att förslaget för bebyggelse vid Håstens torg inte fullt ut uppnår den täthet som ett utvecklat stadsliv kräver. Det kan vara intressant att vända ett torg mot gatukorsningen med Äckregårdsvägen men det måste då utformas med den förutsättningen."

  Vad händer nu?

  För att ett stadslivsstråk ska kunna bli verklighet, ska samhällsutvecklingskontoret nu ta fram ramarna för den fortsatta processen. Möjligheten finns att fortsätta utveckla området tillsammans med en, eller flera av de vinnande arkitekterna. Den fortsatta processen kommer att involvera både allmänhet och aktörer i området, och innebära en eller flera nya detaljplaner.

  Ta del av de 18 tävlingsbidragen:

  Tips! Om du vill öppna och titta på flera filer samtidigt, högerklicka på länken och välj "Öppna länk i ny flik".

  ”High street Trädlyckevägen” – ”Huvudgatan Trädlyckevägen”
  I det här förslaget lyfter de tävlande hur mycket yta bilen och gatan tar av området runt Trädlyckevägen. Man vill istället skapa en myllrande och levande stadslivsgata med olika slags mötesplatser för människor, med restauranger, kaféer och butiker.

  Bild 1 Pdf, 16.4 MB.

  Bild 2 Pdf, 14.3 MB.

  Bild 3 Pdf, 14.2 MB.

  Textdokument Pdf, 5.9 MB.

  ”Community think tank” – ”En gemensam tankesmedja”
  Arkitekterna har valt ut ett antal platser utmed stråket där man bygger på och vill utveckla de existerande kopplingarna över vägen istället för att omvandla hela stråket. Håstens torg är knutpunkten med restauranger och kaféer som öppnar upp för möten. De föreslår en omvandling där boende och verksamma blir involverade i utvecklingen.

  Bild 1 Pdf, 11.9 MB.

  Bild 2 Pdf, 11.4 MB.

  Bild 3 Pdf, 11.5 MB.

  Textdokument Pdf, 4.9 MB.

  ”The way from road to street” – ”Från trafikled till stadslivsstråk”
  Här vill förslagsställarna vända på perspektivet och uppmuntra till promenad och cykling framför bilkörning. Man vill addera växtlighet och parker längs med Trädlyckevägen och skapa små levande mötesplatser med olika inriktning. Gångtunnlarna tas bort och för att skapa trygghet vill man lägga byggnader som skapar ”ögon som ser” utmed gatan. Vid Håstens torg vill man uppföra byggnader som omsluter ett nytt torgrum. Det föreslås användas för food truck festivaler, matmarknader och delaktighet för de boende i området.

  Bild 1 Pdf, 3.7 MB.

  Bild 2 Pdf, 16.2 MB.

  Bild 3 Pdf, 4.9 MB.

  Textdokument Pdf, 2.4 MB.

  ”Rewriting the story of Trädlyckevägen” – ”Ett nytt kapitel om Trädlyckevägen”
  För att möta olika behov längs med Trädlyckevägen är förslagets lösning att skapa en miljö som både tillåter trafik men samtidigt på olika sätt länkar samman stadsdelarna och möjliggör en samhörighet mellan människor. Här finns gröna fasader och parker. Förslaget har fokuserat på torget med bebyggelse med handel, kompletterat av tre aktivitetsnoder utmed Karlberg; en för sport, en för kultur och en grönyta för lek och rekreation.

  Bild 1 Pdf, 19.4 MB.

  Bild 2 Pdf, 19.9 MB.

  Bild 3 Pdf, 18.6 MB.

  Textdokument Pdf, 50.1 kB.

  ”Make the backs fronts (again)!” – ”Från baksida till framsida”
  Förslaget verkar för en förtätning av området i tre olika steg, byggandet av fler bostäder och en gata som förvandlas till ett stadslivsstråk. Först vill man skapa ett grönt parkstråk utmed vägen och ge plats för tillfällig användning , ett förslag där Håstens torg får en ny placering vid gatan och förtätar med ny bebyggelse utmed Karlberg och Håsten, man har satsat mycket på grönytorna funktioner för djurliv och klimat. Här ska finnas möjlighet till små odlingar för de boende, växthus och olika restauranger, små trädgårdar med fokus på rekreation och hälsa.

  Bild 1 Pdf, 11.2 MB.

  Bild 2 Pdf, 9.4 MB.

  Bild 3 Pdf, 5.9 MB.

  Textdokument Pdf, 3.8 MB.

  ”Snake” – ”Ormen”
  Förslaget är tänkt att vara en princip för hur man kan omvandla genomfartsleder för människan istället för bilar. Trädlyckevägen får en ny profil där vägbanan växlar sida efter varje korsning och ge plats för service och publika bottenvåningar. På så sätt vill man att Håsten och Karlberg länkas samman bättre. Den ormliknande designen ger kortare siktlinjer vilket förstärker småstadskänslan. Bebyggelsen är småskalig av trä samlad i mindre grupperingar.

  Bild 1 Pdf, 8.5 MB.

  Bild 2 Pdf, 1.6 MB.

  Bild 3 Pdf, 7.1 MB.

  Textdokument Pdf, 63.7 kB.

  ”Trädlycke, a new centre – The polycentric neighbourhood within the city” – ”Trädlycke, ett nytt centrum – Det levande kvarteret i staden”
  Förslaget väljer att knyta samman området genom att stegvis bebygga med en blandning av upplåtelseformer och lokaler med startpunkt vid Håstenstorg som områdets hjärta. Natur och hållbarhet får en stark roll i området, med exempelvis gröna takterrasser som stödjer biologisk mångfald och grönskan som skapar en tydlig karaktär med ett trädplanterat genomgående stråk. Här skapas nya mötesplatser för barn och ungdomar. Bottenvåningarna i husen har blandat innehåll som butiker, restauranger med mera.

  Bild 1 Pdf, 5.4 MB.

  Bild 2 Pdf, 6.1 MB.

  Bild 3 Pdf, 2.8 MB.

  Textdokument Pdf, 2.8 MB.

  ”Lifeline” – ”Livlinan”
  För att förvandla Trädlyckevägen till ett levande stadslivsstråk visar det här förslaget tankar om bebyggelse i några utvalda platser för att de olika stadsdelarna ska närma sig varandra rent fysiskt. Det är en bärande idé att bevara det längsgående parkstråket på 970 meter som kan klara stora regnmängder och bjuder på varierad vegetation. Bebyggelsen placeras i huvudsak på Håstenssidan och vid trädlyckan. Utformningen av bebyggelsen har uppstått från de omgivande platserna och varierar i karaktär utmed sträckan. Förslaget förordar att man börjar med hastighetssänkning, fler övergångsställen och avsmalning av gatan parallellt med dialog, ”co-designing” process för offentliga platser.

  Bild 1 Pdf, 12.1 MB.

  Bild 2 Pdf, 13.1 MB.

  Bild 3 Pdf, 13.9 MB.

  Textdokument Pdf, 1.7 MB.

  ”Pockets of green – along Trädlyckevägen” – ”Grönområden längs med Trädlyckevägen”
  Förslaget bygger på att ge hållbara lösningar genom att exploatering måste ske i samklang med naturens förutsättningar och robust design. Här finns insprängda små grönområden av träd och växtlighet längs med gatan och olika avrinningsmöjligheter för vatten. Trädlyckevägen ger intrycket av en grön eko-boulevard från rondellerna i Träslöv till Haga. Här finns nya mobilitetslösningar och nya mötesplatser förutom bebyggelse. I första skedet vill man skapa en gemensam paviljong vid Håstens torg för evenemang som också är busshållplats och naturlig mötespunkt.

  Bild 1 Pdf, 18.6 MB.

  Bild 2 Pdf, 13.1 MB.

  Bild 3 Pdf, 20.4 MB.

  Textdokument Pdf, 10 MB.

  ”Tape and pins” – ”Klipp och klistra”
  Här föreslår arkitekterna att utformningen längs med Trädlyckevägen och på Håstens torg kan förändras över tid och efter behov. Det skapar en igenkänning för boende och besökare genom en sammanhängande struktur från cirkulationen i öster till Håstens torg som växlar sitt läge mellan södra eller norra sidan av området och däremellan skapar portaler som man passerar under. Det bygger på fristående byggnader som kan utvidgas horisontellt och vertikalt med olika innehåll. Området mellan Håstens torg och Hagarondellen placerar man in ett antal mötesplatser och strukturer som erbjuder aktivitet eller avskärmning.

  Bild 1 Pdf, 6 MB.

  Bild 2 Pdf, 9.8 MB.

  Bild 3 Pdf, 16.2 MB.

  Textdokument Pdf, 5.9 MB.

  ”Varberg local living” – ”Varberg lokalt boende”
  I stora globala frågor, som coronapandemin, är det än mer viktigt att skapa ett bra lokalt samhälle som bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Trädlyckevägen är fortfarande en gata för trafik med större fokus på hållbar mobilitet ex bilpooler och kollektivtrafik. Första fasen ska utgå från ett antal utgångsplatser. Ny bebyggelse föreslås utmed både södra och norra sidan med störst täthet runt Håstens torg där man förskjuter Äckregårdsvägen österut för att skapa mer utrymme.

  Bild 1 Pdf, 9.2 MB.

  Bild 2 Pdf, 10.5 MB.

  Bild 3 Pdf, 9.6 MB.

  Textdokument Pdf, 145.6 kB.

  ”Röd tråd – Varbergs common thread” – ”Varbergs röda tråd”
  Förslaget vill rikta fokus mot människan istället för bilen. Trädlyckevägen ska bli en ny destination som man går eller cyklar till och en slags röd tråd som förbinder och förenar. Här finns hållbart tänkande, återbruk, fler träd och växtlighet. Håstens torg föreslås ny gestaltning, kantad av ny bebyggelse och kompletteras med Karlbergs torg som identifieras som en viktig startpunkt för utvecklingen. Bebyggelsen föreslås utifrån en typologi med 3 hela våningar och upp till 2-3 vindsvåningar där innehållet ska variera utmed stråket.

  Bild 1 Pdf, 10.7 MB.

  Bild 2 Pdf, 13.5 MB.

  Bild 3 Pdf, 5.1 MB.

  Textdokument Pdf, 1.2 MB.

  ”Hej granne – a place to care” – ”Hej granne – en plats att trivas på”
  Gator ska inte bara vara till för bilar utan också ge utrymme till människor, djur och natur. Integration är viktigt och de nya mötesplatserna i förslaget bygger på detta. Här finns nya grönytor och aktivitetsområden som ska överbrygga barriären och skapa social hållbarhet. Ettt nytt grönt parkstråk med cykelstråk skapas utmed den södra sidan av stråket medan den norra sidan kompletteras med bebyggelsekvarter. Ombyggnaden av stråket ska skapa närhet och uppmuntra till att gå och cykla.

  Bild 1 Pdf, 12.2 MB.

  Bild 2 Pdf, 9.9 MB.

  Bild 3 Pdf, 12.2 MB.

  Textdokument Pdf, 3.5 MB.

  ”Varberg for life” – ”Varberg för evigt”
  Förslaget kopplar an till Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt och här vill man skapa nya mötesplatser i området Håsten och Trädlyckevägen. Närmiljön är cirkulär och bygger på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. På Håstens torg föreslås en kreativ och multifunktionell plats där man kan samla återbruksmaterial och verkstäder för reparation. Det kan skapa ett kreativt hjärta för barn och ungdomar och locka invånare från hela staden.

  Bild 1 Pdf, 15.1 MB.

  Bild 2 Pdf, 17.6 MB.

  Bild 3 Pdf, 12.6 MB.

  Textdokument Pdf, 62.8 kB.

  ”Versatile Varberg” – ”Mångsidiga Varberg”
  Här vill arkitekterna forma Trädlyckevägen till en förenande gata som framhäver innovativa lösningar. Förslaget visar hur gatan kan varieras i noder som mer eller mindre fokuserar på ekologi, sociala eller ekonomiska behov samt trafik och teknik. Ny bebyggelse planerar man i anslutning till Håstens torg.

  Bild 1 Pdf, 5.1 MB.

  Bild 2 Pdf, 4 MB.

  Bild 3 Pdf, 4.3 MB.

  Textdokument Pdf, 34.4 kB.

  ”Lyckeliv” – ”Ett lyckligt liv”
  I förslaget vävs det gamla odlingssamhället in i det moderna och framtida Varberg. Här finns både stadsodling och genuina trähus jämte små torg och parker vid sidan av Trädlyckevägen. På Håstens torg skapas en saluhall, idrottshall och nya mötesplatser. Utmed stråket bildar nya bostadshus fasader mot stråket med ibland publika lokaler och bostäder lite upphöjda över gatan för minskad insyn. Plank och mindre uthus hjälper till att skapa skyddade miljöer och gårdar.

  Bild 1 Pdf, 22.5 MB.

  Bild 2 Pdf, 11.5 MB.

  Bild 3 Pdf, 14.4 MB.

  Textdokument Pdf, 4.9 MB.

  ”The enfilade, the park and the heart” – “Stråket, parken och hjärtat”
  Trädlyckevägen får ett grönt stråk med flera inriktningar; blommor, skog, skugga, vatten, mat och lek/rörelse. Området kring Brunnsbergsskogen lyfts fram ännu mer som en grön oas och Håstens torg förvandlas till en nod för kollektivtrafik med restauranger, butiker och fik. Trädlyckevägen flyttas norrut och skapar ett större sammanhängande område med kringbyggda grönskande gårdar där man rör sig som gående eller cyklist.

  Bild 1 Pdf, 3.3 MB.

  Bild 2 Pdf, 3.4 MB.

  Bild 3 Pdf, 4.6 MB.

  Textdokument Pdf, 309.8 kB.

  ”A walk in the park” – ”En promenad i parken”
  I det här förslaget vill man uppmuntra människor till både promenader och cykelturer längs med nya Trädlyckevägen. Här finns allt från fler övergångsställen mellan Håsten och Karlberg, nya träd- och blomsterplanteringar och nya gröna stråk. Det första steget är att bebygga området utmed Karlberg med bostäder, förskola i ett utvecklat grönt aktivitetsstråk. Nästa steg är bebyggelse utmed ”Stadsgatan” vid Håstensrondellen och Håstens torg.

  Bild 1 Pdf, 7.2 MB.

  Bild 2 Pdf, 5.9 MB.

  Bild 3 Pdf, 4 MB.

  Textdokument Pdf, 9.5 MB.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Hellerström
  Mark- och exploateringschef
  Kontakt
  Maria Söderlund
  Stadsarkitekt
  Fakta

  Europan är en internationell tävling för unga arkitekter som pågår i flera olika länder. Årets tävling är den 16:e upplagan och har temat ”gestaltad livsmiljö”. Varberg medverkar med ett tävlingsområde: Trädlyckevägen, Håstens torg och dess närmaste omgivningar.