Upplyst växthus på kvällen i en trädgård

  Trädlyckevägen - sedd med unga arkitekters ögon

  Intresset har varit stort för Varberg i arkitekttävlingen Europan 16 – hela 18 bidrag har lämnats in! På denna sida hittar du arkitekternas förslag på hur Trädlyckevägen och området utmed vägen skulle kunna utformas till ett stadslivsstråk.

  Vad är Europan?

  Europan är en internationell tävling för unga arkitekter som pågår i flera olika länder. Årets tävling är den 16:e upplagan och har temat ”gestaltad livsmiljö”. Varberg medverkar med ett tävlingsområde: Trädlyckevägen, Håstens torg och dess närmaste omgivningar. De tävlande arkitekterna har haft tiden mellan april och september på sig att arbeta fram förslag på hur gatan och dess närområde skulle kunna utformas så att miljön blir både funktionell, trivsam och gestaltad på ett bra sätt. Det innebär att arkitekterna måste hitta en bra balans och blandning av bebyggelse, mötesplatser, trafik och grönytor.

  Varför medverkar Varberg med ett tävlingsområde?

  Från Träslöv i östra Varberg sträcker sig Trädlyckevägen in mot stadskärnan. Vägen, som är en huvudled med mycket trafik, är utpekad i Varbergs kommuns förtätningsstrategi som angelägen att utveckla till ett stadslivsstråk.

  Vi medverkar i Europan 16 för att få inspiration och idéer om hur Trädlyckevägen och Håstens torg skulle kunna utvecklas till ett stadslivsstråk. Inget av de inlämnade förslagen kommer att genomföras fullt ut, men möjligheten finns att tillsammans med en eller ett par av arkitekterna, utveckla och göra verklighet av de bästa idéerna.

  Många spännande tävlingsbidrag

  Sammanlagt 18 tävlingsbidrag har lämnats in med idéer och skisser på hur Trädlyckevägen kan utformas från trafikbarriär till ett levande stadslivsstråk. Bland förslagen finns nya tankar kring grönområden, ytor för aktiviteter och bostäder samt mötesplatser som parker och torg. Vi vet i dagsläget inte vilka arkitekterna är, tävlingsbidragen är kodade fram tills de vinnande bidragen utsetts.

  Utställning vid Håstens torg

  Mellan den 20 oktober och 2 november har det varit möjligt att ta del av arkitekternas förslag i en utställning på Håstens torg. Lördagen den 30 oktober hölls också öppet hus då resentanter från kommunens samhällsbyggande verksamheter var på plats för att berätta och svara på frågor.

  Vad händer sedan?

  Under hösten kommer Europans nordiska jury att bedöma bidragen och ett förstapris, ett andrapris och ett hedersomnämnande. Därefter tar kommunens process vid med att fundera på hur förslagen kan användas i den kommande stadsplaneringen.

  Ta del av de 18 tävlingsbidragen:

  Tips: Om du vill öppna och titta på flera filer samtidigt. Högerklicka på länken och välj "Öppna länk i ny flik".

  ”High street Trädlyckevägen” – ”Huvudgatan Trädlyckevägen”
  I det här förslaget lyfter de tävlande hur mycket yta bilen och gatan tar av området runt Trädlyckevägen. Man vill istället skapa en myllrande och levande stadslivsgata med olika slags mötesplatser för människor, med restauranger, kaféer och butiker.

  Bild 1 Pdf, 16.4 MB. (Pdf, 16.4 MB)

  Bild 2 Pdf, 14.3 MB. (Pdf, 14.3 MB)

  Bild 3 Pdf, 14.2 MB. (Pdf, 14.2 MB)

  Textdokument Pdf, 5.9 MB. (Pdf, 5.9 MB)

  ”Community think tank” – ”En gemensam tankesmedja”
  Arkitekterna har valt ut ett antal platser utmed stråket där man bygger på och vill utveckla de existerande kopplingarna över vägen istället för att omvandla hela stråket. Håstens torg är knutpunkten med restauranger och kaféer som öppnar upp för möten. De föreslår en omvandling där boende och verksamma blir involverade i utvecklingen.

  Bild 1 Pdf, 11.9 MB. (Pdf, 11.9 MB)

  Bild 2 Pdf, 11.4 MB. (Pdf, 11.4 MB)

  Bild 3 Pdf, 11.5 MB. (Pdf, 11.5 MB)

  Textdokument Pdf, 4.9 MB. (Pdf, 4.9 MB)

  ”The way from road to street” – ”Från trafikled till stadslivsstråk”
  Här vill förslagsställarna vända på perspektivet och uppmuntra till promenad och cykling framför bilkörning. Man vill addera växtlighet och parker längs med Trädlyckevägen och skapa små levande mötesplatser med olika inriktning. Gångtunnlarna tas bort och för att skapa trygghet vill man lägga byggnader som skapar ”ögon som ser” utmed gatan. Vid Håstens torg vill man uppföra byggnader som omsluter ett nytt torgrum. Det föreslås användas för food truck festivaler, matmarknader och delaktighet för de boende i området.

  Bild 1 Pdf, 3.7 MB. (Pdf, 3.7 MB)

  Bild 2 Pdf, 16.2 MB. (Pdf, 16.2 MB)

  Bild 3 Pdf, 4.9 MB. (Pdf, 4.9 MB)

  Textdokument Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

  ”Rewriting the story of Trädlyckevägen” – ”Ett nytt kapitel om Trädlyckevägen”
  För att möta olika behov längs med Trädlyckevägen är förslagets lösning att skapa en miljö som både tillåter trafik men samtidigt på olika sätt länkar samman stadsdelarna och möjliggör en samhörighet mellan människor. Här finns gröna fasader och parker. Förslaget har fokuserat på torget med bebyggelse med handel, kompletterat av tre aktivitetsnoder utmed Karlberg; en för sport, en för kultur och en grönyta för lek och rekreation.

  Bild 1 Pdf, 19.4 MB. (Pdf, 19.4 MB)

  Bild 2 Pdf, 19.9 MB. (Pdf, 19.9 MB)

  Bild 3 Pdf, 18.6 MB. (Pdf, 18.6 MB)

  Textdokument Pdf, 50.1 kB. (Pdf, 50.1 kB)

  ”Make the backs fronts (again)!” – ”Från baksida till framsida”
  Förslaget verkar för en förtätning av området i tre olika steg, byggandet av fler bostäder och en gata som förvandlas till ett stadslivsstråk. Först vill man skapa ett grönt parkstråk utmed vägen och ge plats för tillfällig användning , ett förslag där Håstens torg får en ny placering vid gatan och förtätar med ny bebyggelse utmed Karlberg och Håsten, man har satsat mycket på grönytorna funktioner för djurliv och klimat. Här ska finnas möjlighet till små odlingar för de boende, växthus och olika restauranger, små trädgårdar med fokus på rekreation och hälsa.

  Bild 1 Pdf, 11.2 MB. (Pdf, 11.2 MB)

  Bild 2 Pdf, 9.4 MB. (Pdf, 9.4 MB)

  Bild 3 Pdf, 5.9 MB. (Pdf, 5.9 MB)

  Textdokument Pdf, 3.8 MB. (Pdf, 3.8 MB)

  ”Snake” – ”Ormen”
  Förslaget är tänkt att vara en princip för hur man kan omvandla genomfartsleder för människan istället för bilar. Trädlyckevägen får en ny profil där vägbanan växlar sida efter varje korsning och ge plats för service och publika bottenvåningar. På så sätt vill man att Håsten och Karlberg länkas samman bättre. Den ormliknande designen ger kortare siktlinjer vilket förstärker småstadskänslan. Bebyggelsen är småskalig av trä samlad i mindre grupperingar.

  Bild 1 Pdf, 8.5 MB. (Pdf, 8.5 MB)

  Bild 2 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

  Bild 3 Pdf, 7.1 MB. (Pdf, 7.1 MB)

  Textdokument Pdf, 63.7 kB. (Pdf, 63.7 kB)

  ”Trädlycke, a new centre – The polycentric neighbourhood within the city” – ”Trädlycke, ett nytt centrum – Det levande kvarteret i staden”
  Förslaget väljer att knyta samman området genom att stegvis bebygga med en blandning av upplåtelseformer och lokaler med startpunkt vid Håstenstorg som områdets hjärta. Natur och hållbarhet får en stark roll i området, med exempelvis gröna takterrasser som stödjer biologisk mångfald och grönskan som skapar en tydlig karaktär med ett trädplanterat genomgående stråk. Här skapas nya mötesplatser för barn och ungdomar. Bottenvåningarna i husen har blandat innehåll som butiker, restauranger med mera.

  Bild 1 Pdf, 5.4 MB. (Pdf, 5.4 MB)

  Bild 2 Pdf, 6.1 MB. (Pdf, 6.1 MB)

  Bild 3 Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

  Textdokument Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

  ”Lifeline” – ”Livlinan”
  För att förvandla Trädlyckevägen till ett levande stadslivsstråk visar det här förslaget tankar om bebyggelse i några utvalda platser för att de olika stadsdelarna ska närma sig varandra rent fysiskt. Det är en bärande idé att bevara det längsgående parkstråket på 970 meter som kan klara stora regnmängder och bjuder på varierad vegetation. Bebyggelsen placeras i huvudsak på Håstenssidan och vid trädlyckan. Utformningen av bebyggelsen har uppstått från de omgivande platserna och varierar i karaktär utmed sträckan. Förslaget förordar att man börjar med hastighetssänkning, fler övergångsställen och avsmalning av gatan parallellt med dialog, ”co-designing” process för offentliga platser.

  Bild 1 Pdf, 12.1 MB. (Pdf, 12.1 MB)

  Bild 2 Pdf, 13.1 MB. (Pdf, 13.1 MB)

  Bild 3 Pdf, 13.9 MB. (Pdf, 13.9 MB)

  Textdokument Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

  ”Pockets of green – along Trädlyckevägen” – ”Grönområden längs med Trädlyckevägen”
  Förslaget bygger på att ge hållbara lösningar genom att exploatering måste ske i samklang med naturens förutsättningar och robust design. Här finns insprängda små grönområden av träd och växtlighet längs med gatan och olika avrinningsmöjligheter för vatten. Trädlyckevägen ger intrycket av en grön eko-boulevard från rondellerna i Träslöv till Haga. Här finns nya mobilitetslösningar och nya mötesplatser förutom bebyggelse. I första skedet vill man skapa en gemensam paviljong vid Håstens torg för evenemang som också är busshållplats och naturlig mötespunkt.

  Bild 1 Pdf, 18.6 MB. (Pdf, 18.6 MB)

  Bild 2 Pdf, 13.1 MB. (Pdf, 13.1 MB)

  Bild 3 Pdf, 20.4 MB. (Pdf, 20.4 MB)

  Textdokument Pdf, 10 MB. (Pdf, 10 MB)

  ”Tape and pins” – ”Klipp och klistra”
  Här föreslår arkitekterna att utformningen längs med Trädlyckevägen och på Håstens torg kan förändras över tid och efter behov. Det skapar en igenkänning för boende och besökare genom en sammanhängande struktur från cirkulationen i öster till Håstens torg som växlar sitt läge mellan södra eller norra sidan av området och däremellan skapar portaler som man passerar under. Det bygger på fristående byggnader som kan utvidgas horisontellt och vertikalt med olika innehåll. Området mellan Håstens torg och Hagarondellen placerar man in ett antal mötesplatser och strukturer som erbjuder aktivitet eller avskärmning.

  Bild 1 Pdf, 6 MB. (Pdf, 6 MB)

  Bild 2 Pdf, 9.8 MB. (Pdf, 9.8 MB)

  Bild 3 Pdf, 16.2 MB. (Pdf, 16.2 MB)

  Textdokument Pdf, 5.9 MB. (Pdf, 5.9 MB)

  ”Varberg local living” – ”Varberg lokalt boende”
  I stora globala frågor, som coronapandemin, är det än mer viktigt att skapa ett bra lokalt samhälle som bygger på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Trädlyckevägen är fortfarande en gata för trafik med större fokus på hållbar mobilitet ex bilpooler och kollektivtrafik. Första fasen ska utgå från ett antal utgångsplatser. Ny bebyggelse föreslås utmed både södra och norra sidan med störst täthet runt Håstens torg där man förskjuter Äckregårdsvägen österut för att skapa mer utrymme.

  Bild 1 Pdf, 9.2 MB. (Pdf, 9.2 MB)

  Bild 2 Pdf, 10.5 MB. (Pdf, 10.5 MB)

  Bild 3 Pdf, 9.6 MB. (Pdf, 9.6 MB)

  Textdokument Pdf, 145.6 kB. (Pdf, 145.6 kB)

  ”Röd tråd – Varbergs common thread” – ”Varbergs röda tråd”
  Förslaget vill rikta fokus mot människan istället för bilen. Trädlyckevägen ska bli en ny destination som man går eller cyklar till och en slags röd tråd som förbinder och förenar. Här finns hållbart tänkande, återbruk, fler träd och växtlighet. Håstens torg föreslås ny gestaltning, kantad av ny bebyggelse och kompletteras med Karlbergs torg som identifieras som en viktig startpunkt för utvecklingen. Bebyggelsen föreslås utifrån en typologi med 3 hela våningar och upp till 2-3 vindsvåningar där innehållet ska variera utmed stråket.

  Bild 1 Pdf, 10.7 MB. (Pdf, 10.7 MB)

  Bild 2 Pdf, 13.5 MB. (Pdf, 13.5 MB)

  Bild 3 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

  Textdokument Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

  ”Hej granne – a place to care” – ”Hej granne – en plats att trivas på”
  Gator ska inte bara vara till för bilar utan också ge utrymme till människor, djur och natur. Integration är viktigt och de nya mötesplatserna i förslaget bygger på detta. Här finns nya grönytor och aktivitetsområden som ska överbrygga barriären och skapa social hållbarhet. Ettt nytt grönt parkstråk med cykelstråk skapas utmed den södra sidan av stråket medan den norra sidan kompletteras med bebyggelsekvarter. Ombyggnaden av stråket ska skapa närhet och uppmuntra till att gå och cykla.

  Bild 1 Pdf, 12.2 MB. (Pdf, 12.2 MB)

  Bild 2 Pdf, 9.9 MB. (Pdf, 9.9 MB)

  Bild 3 Pdf, 12.2 MB. (Pdf, 12.2 MB)

  Textdokument Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)

  ”Varberg for life” – ”Varberg för evigt”
  Förslaget kopplar an till Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt och här vill man skapa nya mötesplatser i området Håsten och Trädlyckevägen. Närmiljön är cirkulär och bygger på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. På Håstens torg föreslås en kreativ och multifunktionell plats där man kan samla återbruksmaterial och verkstäder för reparation. Det kan skapa ett kreativt hjärta för barn och ungdomar och locka invånare från hela staden.

  Bild 1 Pdf, 15.1 MB. (Pdf, 15.1 MB)

  Bild 2 Pdf, 17.6 MB. (Pdf, 17.6 MB)

  Bild 3 Pdf, 12.6 MB. (Pdf, 12.6 MB)

  Textdokument Pdf, 62.8 kB. (Pdf, 62.8 kB)

  ”Versatile Varberg” – ”Mångsidiga Varberg”
  Här vill arkitekterna forma Trädlyckevägen till en förenande gata som framhäver innovativa lösningar. Förslaget visar hur gatan kan varieras i noder som mer eller mindre fokuserar på ekologi, sociala eller ekonomiska behov samt trafik och teknik. Ny bebyggelse planerar man i anslutning till Håstens torg.

  Bild 1 Pdf, 5.1 MB. (Pdf, 5.1 MB)

  Bild 2 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

  Bild 3 Pdf, 4.3 MB. (Pdf, 4.3 MB)

  Textdokument Pdf, 34.4 kB. (Pdf, 34.4 kB)

  ”Lyckeliv” – ”Ett lyckligt liv”
  I förslaget vävs det gamla odlingssamhället in i det moderna och framtida Varberg. Här finns både stadsodling och genuina trähus jämte små torg och parker vid sidan av Trädlyckevägen. På Håstens torg skapas en saluhall, idrottshall och nya mötesplatser. Utmed stråket bildar nya bostadshus fasader mot stråket med ibland publika lokaler och bostäder lite upphöjda över gatan för minskad insyn. Plank och mindre uthus hjälper till att skapa skyddade miljöer och gårdar.

  Bild 1 Pdf, 22.5 MB. (Pdf, 22.5 MB)

  Bild 2 Pdf, 11.5 MB. (Pdf, 11.5 MB)

  Bild 3 Pdf, 14.4 MB. (Pdf, 14.4 MB)

  Textdokument Pdf, 4.9 MB. (Pdf, 4.9 MB)

  ”The enfilade, the park and the heart” – “Stråket, parken och hjärtat”
  Trädlyckevägen får ett grönt stråk med flera inriktningar; blommor, skog, skugga, vatten, mat och lek/rörelse. Området kring Brunnsbergsskogen lyfts fram ännu mer som en grön oas och Håstens torg förvandlas till en nod för kollektivtrafik med restauranger, butiker och fik. Trädlyckevägen flyttas norrut och skapar ett större sammanhängande område med kringbyggda grönskande gårdar där man rör sig som gående eller cyklist.

  Bild 1 Pdf, 3.3 MB. (Pdf, 3.3 MB)

  Bild 2 Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)

  Bild 3 Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)

  Textdokument Pdf, 309.8 kB. (Pdf, 309.8 kB)

  ”A walk in the park” – ”En promenad i parken”
  I det här förslaget vill man uppmuntra människor till både promenader och cykelturer längs med nya Trädlyckevägen. Här finns allt från fler övergångsställen mellan Håsten och Karlberg, nya träd- och blomsterplanteringar och nya gröna stråk. Det första steget är att bebygga området utmed Karlberg med bostäder, förskola i ett utvecklat grönt aktivitetsstråk. Nästa steg är bebyggelse utmed ”Stadsgatan” vid Håstensrondellen och Håstens torg.

  Bild 1 Pdf, 7.2 MB. (Pdf, 7.2 MB)

  Bild 2 Pdf, 5.9 MB. (Pdf, 5.9 MB)

  Bild 3 Pdf, 4 MB. (Pdf, 4 MB)

  Textdokument Pdf, 9.5 MB. (Pdf, 9.5 MB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kristina Hellerström
  Mark- och exploateringschef
  Kontakt
  Maria Söderlund
  Stadsarkitekt
  Fakta

  Europan är en internationell tävling för unga arkitekter som pågår i flera olika länder. Årets tävling är den 16:e upplagan och har temat ”gestaltad livsmiljö”. Varberg medverkar med ett tävlingsområde: Trädlyckevägen, Håstens torg och dess närmaste omgivningar.