Kommunens överklagan klar

  Visualisering av kommande Kajpromenaden i Västerport. Människor flanerar längs en bred kajpromenad som löper längs med vattnet

  Kajpromenaden: visualisering av kommunens planförslag.

  Kommunens överklagan av mark- och miljödomstolens dom gällande Västerport är nu klar. På tisdagen behandlades överklagandeskriften av kommunstyrelsens arbetsutskott, som föreslår att kommunstyrelsen ska godkänna den.

  Grunden i den kompletterande överklagandeskriften är densamma som kommunen formulerade när domen meddelades i början av maj. Det vill säga: Kommunen håller inte med om att ett formellt fel begåtts och anser att det finns utrymme att göra andra bedömningar än vad mark- och miljödomstolen (MMD) gjort när det gäller påverkan på den omkringliggande kulturmiljön och stads- och landskapsbilden.

  Kommunen yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fastställer kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för etapp 1 i Västerport.

  ”Felaktiga slutsatser”

  Den kompletterande överklagandeskriften är 49 sidor lång. Som en bilaga finns konsultföretaget Bjerkings antikvariska utlåtande (= en bedömning av kulturmiljöfrågan) också den på över 40 sidor.

  -När det gäller formaliafelet hänvisar vi bara till material som funnits med från början, till exempel den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet och själva planförslaget. Vi anser att MMD inte hanterat det materialet korrekt. Vissa delar har de slagit ihop medan andra viktiga delar inte nämns överhuvudtaget. När detta sammanfattas blir slutsatserna fel, säger Stefan Andersson som lett arbetet med att ta fram kommunens talan.

  -När det gäller kulturmiljöfrågan anser vi att domen är felaktig utifrån Riksantikvariatets riktlinjer och de rättsfall som redan finns i liknande fall.

  Ingen fysisk påverkan

  Det antikvariska utlåtandet är som sagt omfattande och är sammanfattat i följande formulering:

  ”Detaljplaneområdet för Västerport ligger utanför riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det är viktigt att understryka att ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet.

  Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom riksintressets uttryck, vare sig fästningen, kallbadhuset eller rutnätsstaden påverkas.
  Stadens materiella och immateriella företeelser består och förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika historiska skeenden och sammanhang. Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och förstå.”

  Ingår inte i riksintresset

  I rapporten går Bjerking också närmare in på flera av de punkter som kommunen ansett som otydliga och/eller felaktiga i domen från mark- och miljödomstolen.

  Till exempel att det skulle vara ett brott mot stadens befintliga bebyggelsemönster att bygga nära vattnet samt vikten av att bevara den gröna horisonten i öster. Bjerking framhåller i det första fallet att i det aktuella området har det inte funnits praktiska förutsättningar att bygga nära vattnet på grund av järnvägens sträckning, och att vattenlinjen nådde ända fram till stationshuset innan området fylldes ut. I det andra fallet betonas att Varbergs gröna horisont i öster inte ingår i det som är utpekat som Riksintresse Varberg.

  Önskar större tydlighet

  -Våra sakkunniga har gjort ett gott arbete. Förhoppningen är så klart att MÖD fastställer detaljplanen. Men, om så inte blir fallet är det ändå en framgång om domstolen prövar fallet och förtydligar de oklarheter som vi upplever finns i MMD:s dom, säger Stefan Andersson.

  Vad händer nu?

  Om en vecka ska den kompletterande överklagandeskriften behandlas politiskt i kommunstyrelsen. Blir den antagen där skickas den omgående in till Mark- och miljööverdomstolen, då 30 november är sista datum för kommunen att lämna in sitt yttrande.

  Därefter ska domstolen avgöra om de beviljar prövningstillstånd, det vill säga om de kommer att ta upp fallet till en ny prövning eller inte. Detta kan ta mellan tre och sex månader. I överklagandeskriften anger kommunen sina skäl för att MÖD ska bevilja prövningstillstånd, bland annat att:

  • MMD:s domskäl är otydliga, och MÖD behöver ta upp domen för att överhuvudtaget kunna avgöra om MMD dömt rätt eller inte.
  • MÖD behöver klargöra rättsläget när det gäller bebyggelse av obebyggda centrala delar, utanför riksintresseområden, och om detta verkligen ska hindras av endast en begränsad visuell påverkan av ett riksintresse. Skulle svaret på detta bli ja riskerar det att leda till negativa konsekvenser för bostadsförsörjningen i Varberg och Sverige.

  Vill du läsa mer?

  Den här texten är endast en mycket översiktlig sammanfattning av överklagandeskriften och det antikvariska utlåtandet. Vill du läsa båda i sin helhet så följ länkarna nedan. Innehållet i det antikvariska utlåtandet är en konsultrapport och kommer inte att ändras. Innehållet i överklagandeskriften kan dock justeras innan beslutet i kommunstyrelsen.

  Kompletterande överklagandeskrift Pdf, 1.5 MB.

  Antikvariskt utlåtande Pdf, 14 MB.

  Har du frågor om överklagan och de juridiska definitionerna? Välkommen att kontakta projektledare Stefan Andersson på

  stefan.andersson@varberg.se eller 070 - 5988265

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: