• Varningssymbol med utropstecken i triangel och cirkel
    2023-05-23

    Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

    Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

    Läs mer om hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark
    Pil

Renoveringen av Veddige simhall upp för nytt beslut

Det finns en politisk vilja att renovera Veddige simhall så att simhallen kan öppnas igen. Frågan om hur projektet ska finansieras landar nu hos servicenämnden.

Renoveringen av Veddige simhall har försenats eftersom alla nämnder tidigare i år fick i uppdrag att se över sina investeringar. Med anledning av detta, i kombination med den ökade kostnaden, valde servicenämnden att avvakta och inte gå vidare med upphandlingen av entreprenör för renovering, som man planerat.

Osäkerhet kring kostnader

Nu önskar kommunstyrelsens arbetsutskott att arbetet med Veddige simhall kommer i gång och gav därför ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning för att få svar på om de avsatta 15 miljonerna, som förstudien visade, fortfarande är tillgängliga. De ville också ha förslag på hur de ytterligare 10 miljonerna bäst kan hanteras. En fördjupad undersökning har visat att det behövs 25 miljoner kronor för att renovera anläggningen. Den ökade kostnaden beror delvis på vad den fördjupade undersökningen visade angående skicket men även på generella prisökningar i byggbranschen.

Svaret arbetsutskottet fick vid dagens sammanträde var att de 15 miljonerna finns i servicenämndens budget och att utökningen av budgeten för renoveringen får hanteras genom omprioritering av projekt i servicenämndens underhålls- och reinvesteringsprojekt.

Det finns fortfarande en mycket stor osäkerhet kring kostnaderna. I äldre anläggningar är det svårt att få en fullständig bild av eventuella skador innan arbetet är påbörjat.

Vad händer härnäst i ärendet?

Frågan går nu vidare till servicenämnden som får ta beslut om renoveringen och vilka andra projekt som får skjutas i tid för att finansiera den utökade kostnaden för renoveringen av simhallen.

Kultur- och fritidsnämnden ska också besluta om att godkänna den ökade hyresnivå som en större investering innebär för denna nämnd.

Projektet ska finansieras med servicenämndens reinvesteringsmedel ur 2023 samt 2024 års budget.

Följ ärendet

Renovering av Veddige simhall

Publicerad den:

Senast Ändrad: