Full fart framåt!

  2021 avslutades på bästa tänkbara sätt - i december fattade kommunfullmäktige två viktiga beslut om Värö station: att stationen ska ligga i södra Väröbacka, vid vägbro 850 samt att en förstudie för det nya stationsområdet ska sättas igång.

  Detta innebär flera saker:

  • Kommunen kan färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka.
  • Trafikverket kan börja sin process med att planera och bygga stationen.
  • Kommunen kan börja planera för och titta närmare på förutsättningarna för stationsområdet i en förstudie.

  Nu väntar ett intensivt år med spännande arbete som kommer att föra oss närmare förverkligandet av en ny tågstation i norra Varberg.

  Den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka

  I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har vi fram till nu sammanställt olika typer av planeringsunderlag för området; vi har kartlagt naturvärden, ekosystemtjänster och geotekniska förutsättningar samt studerat hur landskapet påverkas av förändringar. Våra politiker har också beslutat om inriktningar för samhällets utveckling.

  Under 2022 fortsätter arbetet med att färdigställa översiktsplanen. Vårt fokus kommer att ligga på att ta fram ett planförslag för ortens utveckling. Planförslaget ska, efter en genomgripande konsekvensbedömning, föreslå var det är lämpligt med ny bebyggelse, vägar, grönområden och service. När materialet är genomarbetat kommer vi att visa det och berätta hur vi har tänkt. Alla som är intresserade kommer att få möjlighet att tycka till, så att planförslaget blir så bra som möjligt.

  Att ta fram ett planförslag är ett omfattande arbete som består med många delar. Vår ambition är att ha ett färdigt förslag att visa i början av 2023.

  Processen med att planera och bygga stationen

  Trafikverket och Varbergs kommun har skrivit ett avtal för nästa steg i Trafikverkets planeringsprocess för en station i Värö. Detta steg handlar om att ta fram de krav som ska gälla för järnvägsanläggningen i Väröbacka. Trafikverket kommer att arbeta med Anläggningsspecifika Krav Järnväg (AKJ) under 2022 och beräknas vara klara efter sommaren.

  Förstudie för stationsområdet

  Kommunen ansvarar för att planera och bygga stationsområdet med bland annat parkeringar för bil och cykel, bussangöring, eventuell stationsbyggnad och kommunal infrastruktur. Första steget i planeringen är att göra en förstudie för stationsområdet.

  Förstudien ska ta fram och sammanställa förutsättningar och inriktningar för stationsområdet. Den ska också studera möjliga placeringar och utformningar av funktioner och deras genomförbarhet.

  Förstudien kommer att utgöra grunden till den fortsatta projekteringen och en kommande detaljplanen för stationsområdet. Arbetet med förstudien beräknas vara klart hösten 2022.

  Har du frågor?

  Om du har frågor kring stationslägesutredningen och den fördjupade översiktsplanen, kontakta:

  Frida Eriksson, samhällsplanerare
  frida.eriksson@varberg.se 
  0340 - 69 70 13

  Om du har frågor kopplade till projekt Utveckling av Väröbacka, kontakta:

  Malin Johnsson, projektledare
  malin.johnsson@varberg.se 
  0340 - 69 76 34

  Vill du veta mer?

  Följ projektet på:
  www.varberg.se/varovaxer Länk till annan webbplats.

  Läs om vad som händer i det växande Varberg: www.varberg.se/varbergvaxer Länk till annan webbplats.

  Publicerad den:

  Senast Ändrad: