Aktuellt i projektet

  På den här sidan får du kortfattad information om vad som händer i projekt Utveckling av Väröbacka just nu.

  Beslut om stationsläge

  På kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december beslutade våra politiker att stationen i Värö ska ligga i södra Väröbacka. Nu kan Trafikverket påbörja processen med att planera och bygga stationen, medan kommunen kan färdigställa den fördjupade översiktsplanen för Väröbacka och påbörja en förstudie för stationsområdet.

  Det har funnits två möjliga lägen för var i Värö en ny station kan ligga, norra läget i höjd med Väröbackaskolan och södra läget vid vägbro 850. Kommunen har utrett vilket av dessa lägen som ger bäst förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv. En samlad analys och bedömning visar att det södra läget sammantaget har de bästa förutsättningarna.

  Stationen hamnar i södra Väröbacka

  Värö station - Utredning av stationslägen Pdf, 11.7 MB. (Pdf, 11.7 MB)

  Planeringsinriktningar för Väröbacka

  Eftersom utvecklingen av Väröbacka kommer att pågå under många år och omfatta flera olika projekt, behövs en gemensam målbild för hur samhället ska utvecklas. Därför har vi tagit fram planeringsinriktningar som ska ligga till grund för all kommande planering. Kommunstyrelsen tog beslut om Planeringsinriktningar för Väröbacka den 22 juni.

  Planeringsinriktningar för utveckling av Väröbacka Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

  Avsiktsförklaring tecknad

  I mars 2021 tecknades en avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Region Halland och Varbergs kommun. Avsiktsförklaringen innebär att parterna är överens om att genomföra projektet tillsammans och att kommunen kommer att finansiera projektet.

  Alla parter överens - stationen ska byggas

  Senast publicerad: