Prästakullen och sjukhusområdet

  När staden växer får Prästakullen och sjukhusområdet en viktig roll som område för stadsnära bostäder och bevarande av naturområden.

  Området Prästakullen/sjukhusområdet ligger mellan Österleden i öster, Västkustvägen i väster, Österängsvägen i norr och tunnelmynningen för Varbergstunneln i Breared.

  I den fördjupade översiktsplanen för stadsområdet föreslås att delar av området utvecklas med blandad bebyggelse medan andra delar bevaras som natur- och grönområden.

  I ett planeringsdirektiv har kommunen tagit initiativ till att påbörja ett planprogram för att möjliggöra bevarande av naturområden och gröna ytor och utreda möjlighet till utbyggnad av området. I planprogrammet kommer vi att studera gröna ytor, utveckling av bostäder, och till exempel behov av nya vägar.

  Arbetet med planprogrammet är påbörjat och samordnas med Region Hallands utveckling av sjukhusområdet.

  Byggnation redan nu

  Området har vuxit med ny bebyggelse de senaste åren i det som kallas Träslövs trädgårdsstad. Här finns också kommunens nybyggda äldreboende Midsommargården.

  Karta över östra centrum där planområdet är markerat med streckade linjer.

  Område för planprogram

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Frida Eriksson
  Samhällsplanerare
  Fakta

  Prästakullen och sjukhusområdet är ett av stadens utbyggnadsområden