Varbergs kommuns byggnadspris

  Byggnader med bostäder på fastigheten Kvarnliden 9 i Varberg.

  2022 års vinnare av byggnadspriset blev Kvarnliden 9. Foto: Natalie Greppi

  För att uppmärksamma fastighetsägare som skapat god arkitektur och väl gestaltad bebyggelse, delar Varbergs kommun varje år ut ett byggnadspris. Med priset vill vi både uppmuntra den som går före och inspirera andra att satsa på kvalitet i byggandet av vår gemensamma livsmiljö. På denna sida presenterar vi pristagarna.

  Både nya och förändrade byggnader kan nomineras

  Byggnadspriset delas ut som belöning för värdefulla insatser inom området för byggnadsutformning i dess vida bemärkelse. En byggnad kan nomineras inom tre år efter färdigställandet och ska vara belägen inom Varbergs kommun. Både helt nya byggnader och byggnader som har förändrats på ett påtagligt sätt, kan nomineras. Ägaren till den vinnande byggnaden får ta emot byggnadspriset som består av en plakett och en penningsumma. Priset delades ut första gången 2009.

  Nominera en byggnad

  Varje år har du möjlighet att påverka vem som kan vinna Varbergs kommuns byggnadspris. Du kan nominera din egen byggnad eller tipsa om din grannes. Det går bra att skicka in förslag hela året fram till den 30 november, då det är dags för juryn att samla ihop årets nomineringar för bedömning och utdelning.

  Du skickar in din nominering med motivering, foto och/eller illustrationer och kontaktuppgifter i enkäten nedan eller till Varbergs kommun, Kommunstyrelsen, 432 80 Varberg alternativt ks@varberg.se. Kom ihåg att namnge ditt e-postmeddelande eller märka kuvertet med ”BYGGNADSPRIS”.  1000

  Hur utses vinnarna?

  En jury, som består av kommunens stadsarkitekt, två politiker som utsetts av kommunstyrelsen samt en representant för fastighetsägarna, har uppdraget att välja ut den byggnad som bäst uppfyller minst tre av nedanstående kriterier:

  • Är väl anpassad till omgivningen, visar exempel på god helhetssyn samt ger ett tillskott till kulturmiljön.
  • Visar på god arkitektur genom gestaltning med avseende på form och färg.
  • Får den konstnärliga utsmyckningen att vara en funktion.
  • Visar god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv.
  • Visar på god tillgänglighet och service för ett flertal brukare.
  • Är bra exempel på kretsloppstänkande.
  • Visar kreativa lösningar vad gäller energieffektivitet.

  Vinnande byggnader och motiveringar

  Kvarnliden 9

  Kvarteret Kvarnliden 9 i Varberg

  Foto: Natalie Greppi


  2022 års vinnare av byggnadspriset blev Kvarnliden 9.

  Arkitekt: Semrén och Månsson Arkitekter
  Fastighetsägare: Månsson Fastigheter

  Juryns motivering:

  På fastigheten Kvarnliden 9 står två nyuppförda byggnader med 85 lägenheter, 60 av dem för ungdomar mellan 18–24 år. I förutsättningarna i markanvisningen ingick att skapa ungdomsbostäder till rimliga hyror vid Drottning Blankas plats och södra entrén av stadskärnan.

  I skärningspunkten mellan den kulturhistoriskt värdefulla Rosenfredsskolan och den småskaliga öppna kvartersstaden har byggnaderna anpassats i väl avvägda volymer. Mötet med stadens huvudstråk har varit speciellt viktig och i markplan har skapats lokaler för restaurang och gemensamma ytor och plats för uteservering. Genom sin utformning visar den på god tillgänglighet för boende och besökare.

  Genom att välja sadeltak och dela upp fasaderna horisontellt med variationsrik detaljutformning i tegel, trä och Varbergsgnejs skapas en stark koppling till den småskaliga karaktären som präglar Varbergs stadskärna.

  Projektet präglas av att arkitekterna har följt genom hela processen från planering, byggnation till förvaltning. På ut- och insida har val av slitstarka och enkelt utbytbara byggnadsmaterial satt byggnationens livscykelperspektiv i fokus för fortsatt hållbar ekonomisk förvaltning och gestaltning. Valet av bergvärme nyttjas även för kylning sommartid.

  Projektet visar en hög ambition som resulterat i en välgestaltad livsmiljö och helhet med fina exempel på detaljbearbetning för god funktion. I bostadskvarteret på Kvarnliden möts vi av modern arkitektur med omsorg om platsen, byggnadens möte med omgivningen och de människor som ska vistas där.

  Åkaren 13

  Husfasad från kvarteret Åkaren i Varberg

  Foto: Natalie Greppi


  2021 års vinnare av byggnadspriset blev Åkaren 13.


  Arkitekt: KUB Arkitekter
  Fastighetsägare: Varbergs Bostads AB

  Juryns motivering:

  Fastigheten Åkaren 13 har genomgått en omfattande ombyggnad och renovering för att fortsatt kunna erbjuda tillgängliga och välfungerande lägenheter. Detta har åstadkommits med att återanvända material, återskapa färgsättning och detaljer för en anpassning till byggnadens karaktär och kulturhistoriska värden.

  Byggnaden som uppfördes för pensionärsboende 1947 kan vissa minnas som ”Reträtten”. Den har i många år använts som boende för socialt utsatta personer och lokaler för socialförvaltningen. Varbergs Bostads AB köpte fastigheten 2017 och beslutade då att påbörja en omfattande renovering och ombyggnad för att iståndsätta byggnaden och tillskapa fler lägenheter för uthyrning. Byggnadens kulturhistoriska värden har beaktats och med ledning av äldre foton har man återskapat fönsterindelning och kulör, låtit tillverka nya entrépartier av trä och renoverat de befintliga tegelfasaderna. Befintligt tegel i avgränsande mur har återanvänts när fasaderna behövt kompletterats och där större ytor tillförts har en tunt överputsad tegelfasad anpassats i kulör. Interiört har man inspirerats av inredningsdetaljer från 40-talet men utformat utifrån dagens krav och standard. Byggnaden har kompletterats med en tillgänglig utemiljö som skapar god möjlighet för möten med växthus och rekreation.

  Projektet visar hög ambition som resulterat i en välgestaltad helhet väl anpassad till de kulturhistoriska värdena hos byggnaden i sitt sammanhang.

  Sammanfattningsvis är byggnaden ett bra exempel på kretsloppstänkande med återbruk, livscykelperspektiv och förvaltning av kulturhistoriska värden i byggandet. En god arkitektur i funktion och gestaltning - helhetstänk som bidrar till väl gestaltad stadsmiljö.

  Ingen vinnare utsågs det här året.

  Villa Haeggblom

   

  Hus från Olas gata på Södra näs

  Foto: Natalie Greppi


  2019 års vinnare av byggnadspriset blev Villa Haeggblom.


  Arkitekt: Friedrich Industriell Design och Arkitektur
  Pristagare: privata ägare

  Juryns motivering:

  På Södra Näs har en modern gårdsbildning skapats gränsande till betade strandängar. Ett boende för familjen med plats för släkt och vänner. Platsen har varit utgångspunkten för ett naturnära boende. De omgivande förutsättningarna med utblickar över landskapet, stengärdsgårdar och ängarna har format byggnaderna utvändigt och invändigt. Genom byggnadernas placering vänder man sig bort mot vägen och västervindarna och väljer att tillvarata utblickar mot sydost och skapa skyddade sollägen. Material och detaljer har valts och utformats med genomgående hållbarhetsmedvetenhet i nära samarbete med lokala aktörer.

  Huset är byggt i lärkträ, även tak och skorsten, och är helt isolerat med träfiber. Tillsammans med ekologisk färg skapar man en genomsläpplig vägg för ett gott inomhusklimat. Målet har varit att skapa ett klimatsmart byggande och nyttja digital trådlös teknik för möjlighet till fjärrstyrning och energieffektivitet. Det trådlösa lösningarna har också minskat materialanvändning för kabeldragning och elinstallationer.

  Projektet visar ett framgångsrikt exempel på ett sparsmakat formspråk och genomarbetade val av material och detaljlösningar som har tagit sin utgångspunkt i platsen. Ett exempel på god arkitektur där form och material skapar en medveten helhet, samt speglar ett engagemang i gestaltning och långsiktighet för god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv.

  Mandarinen 2


  Fasadbild från kvarteret Mandarinen i Träslöv

  Foto: Natalie Greppi


  2018 års byggnadspris gick till hyresrätter på Mandarinen 2, Träslövsvägen 142 F-H.

  Arkitekt: Arkitema Architects
  Pristagare: Maleryd fastigheter

  Juryns motivering:

  Inom fastigheten Mandarinen 2 har tillskapats 63 nya hyresrätter som kännetecknas av engagemang i gestaltning och långsiktighet.

  Byggnaderna är certifierade i Miljöbyggnad Silver med yteffektiva planlösningar, integrerade solpaneler och gröna sedumtak på gårdshus. Det erbjuds cykelverkstad och elcykelpool med lastmöjlighet som gör det attraktivt att göra gröna val. För att uppmuntra den egna insatsen har gröna hyreskontrakt tagits fram, en avsiktsförklaring mellan hyresvärd och hyresgäst för att gemensamt jobba för hållbarhet.

  För att uppmuntra den sociala gemenskapen finns det gemensamhetshus med samlingslokal, gemensamt kök och tvättstuga. Ett centralt placerat växthus för odling kan fungera som naturlig samlingsplats. Genom samarbete med idrottsföreningen Friskus som är närmsta granne ingår medlemskap under ett år för de hyresgäster som önskar.

  Genom ett aktivt engagemang för hållbarhetsfrågorna och gemenskap med kreativa initiativ visar projektet vägen för hållbart och kreativt kretsloppstänkande. Den arkitektoniska gestaltningen för de tre stadsvillorna samverkar till att skapa en tydlig identitet utmed ett av stadens utpekade stråk och har genom anpassning till platsen gestaltats som en god livsmiljö för de boende med utgångspunkt från inspiration, hållbarhet och gemenskap.

  Ventilohuset

   

  Fasadbild på Ventilohuset i Varberg

  Foto: Natalie Greppi


  2017 års byggnadspris gick till Ventiliohuset, Birger Svenssons väg.

  Arkitekt: Wingårdhs
  Pristagare: Ventilo Boat AB

  Juryns motivering:

  Ventilohuset har med en modern arkitektur i form och material på ett lekfullt sätt bidragit till att sätta tonen i omvandlingsområdet utmed Birger Svenssons väg.

  Kontorshuset stod klart den 1 januari 2016 med lokalytor från 120 till 1000 kvadratmeter fördelade på fyra våningsplan. Området som tidigare präglats av verksamheter och industrier är på väg att förändras till huvudsakligen kontors- och bostadskvarter. Ventilohuset utgör etapp 1 av 3 i kvarteret Svärdfisken. Byggnaden knyter an i skala och karaktär till intilliggande Vagabonds huvudkontor med en egen uttrycksfull gestalt och bidrar till att göra en av stadens entrégator mer livfulla genom sin placering av entré, fönsterpartier och gemensamma utrymmen i gatuplan.

  Byggnaden innehåller fint gestaltade kontorslokaler med god tillgänglighet där den sociala dimensionen med gemensamhetsytor på översta våningsplanet med bland annat terrass och bastu ger mervärde för hyresgästerna.

  Projektet visar hög ambition med sin certifiering enligt Green Building vilket innebär ett högt ställt krav på energibesparing och energieffektivisering. Kraven för certifiering har bland annat påverkat byggnadens gestaltning så att en ”solkeps” har byggts på taket för lägre kylbehov och användningen av solceller.

  Sammanfattningsvis är byggnaden ett exempel på energieffektivt byggande med god arkitektur och helhetstänk som bidrar till väl gestaltad stadsmiljö.

  Sönnermarksområdet

   

  Kvartersbild från Sönnermarksvägen i Träslövsläge

  Foto: Natalie Greppi


  2016 års gick byggnadspris gick till Sönnermarksområdet i Träslövsläge.

  Arkitekt: Sweco Architects, Göteborg
  Pristagare: Etikhus

  Juryns motivering:

  Sönnermarksområdet i Träslövsläge är ett fint exempel på förnyelse som sker med respekt för omgivningens karaktär. Den småskaliga bebyggelsen med tio nybyggda bostadsrätter har anpassats till områdets förutsättningar med omgivande bebyggelse och kopplingen till kyrkan. Man har hämtat sin inspiration från traditionell bebyggelse från helhet med placeringen av byggnaderna ner till detaljutformningen.

  Genom att placera bostäderna och uthusen tätt utmed ett krökt promenadstråk ges goda möjligheter till skyddade utemiljöer trots tomtens havsnära och vindutsatta läge. Kombinationen av trähusbebyggelsen ljusa paneler och uthusen röda enklare träfasader knyter an till den traditionella bebyggelsen i Träslövsläge. Snickeridetaljerna har designats med inspiration av äldre bebyggelse med ett modernt uttryck. Gamla och nya stenmurar ramar in utemiljön samtidigt som det ansluter till omgivningen.

  Sammantaget framstår Sönnermarksområdet som mycket väl anpassat till den kulturhistoriskt värdefulla omgivningen med god arkitektur genom genomarbetad utformning från delar till helhet. Genom materialval som trä, cellulosaisolering och energieffektiva lösningar visar bebyggelsen på god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv. Ett mycket gott exempel på ny bebyggelse med avstamp i platsens historia och tradition som ger mervärden för omgivningen.

  Flisan af Varberg

   

  Avståndsbild på Flisan, Varberg energis hus

  Foto: Natalie Greppi


  Byggnadspriset 2015 gick till Flisan af Varberg, Vikaren 1.

  Arkitekt: Liljewall Arkitekter
  Pristagare: Varberg Energi AB

  Juryns motivering:

  Biobränsleanläggningen består av ett värmeverk för flis och en ackumulatortank för värmelagring. Anläggningen bidrar till att Varberg Energis fjärrvärmesystem till största delen är fossilfritt. På värmeverkets södra/sydvästra fasad sitter 450 m2 solceller som under första helåret i drift producerade 38 MWh. På taket har Varberg Energi förberett för att ytterligare solceller ska kunna placeras.

  Varberg energi har utgått från anläggningens behov och krav och skapat en samlande arkitektonisk gestaltning genom det omgivande klimatskyddande skalet. Byggnaden visar på god tillgänglighet och framhåller kretsloppstänkande i nyttjande av flis och solceller.

  Med hjälp av fasadens form och de horisontella stiliserade vågrörelserna har byggnaden givits en unik arkitektur i ett industriellt område med få stadsbyggnadsmässiga kvaliteter. Under dygnets mörka timmar har man med integrerad ledbelysning skapat en god arkitektonisk helhetsgestalt. Byggnaden framstår som ett inspirerande exempel för omgivande verksamhetsområde och pekar mot framtida utveckling av områdets karaktär.

  Västra slottslängan

   

  Fasadbild från innergården på Varbergs fästning

  Foto: Natalie Greppi


  Byggnadspriset 2014 gick till Västra slottslängan på Varbergs slott och fästning.

  Arkitekt:
  Wikerstål Arkitekter AB
  Pristagare:
  Statens fasighetsverk

  Juryns motivering:

  Varbergs slott och fästning har en historia som tar sin början i medeltiden. Länsmuseets lokaler har en längre tid behövt en modernisering och tillgänglighetsanpassning. Museets publika lokaler har restaurerats och försetts med ny entréfunktion med reception och museibutik, servering, trapphus och hissar.

  Tillbyggnaderna har på ett välavvägt och arkitektoniskt hänsynsfullt sätt skapat ett modernt tillägg till de gamla byggnaderna. Helhet såväl som detaljer som material och kulörer innebär ett tillskott som berikar helhetsupplevelsen av borgen på klippan. Förändringarna ger god tillgänglighet till museets lokaler och ger utökad service för ett av stadens mest välkända besöksmål. Med beaktande av de höga kulturhistoriska värdena såväl som helheten har man tillgodosett moderna krav på museiverksamhet samtidigt som det inte har minskat den historiska förståelsen.

  Ingen vinnare utsågs det här året.

  Bua kyrka

   

  Bua kyrka

  Foto: Natalie Greppi


  Byggnadspriset 2012 gick till Bua kyrka.

  Arkitekt: Ulla Öhman, Öhman & Öhman
  Pristagare: Värö församling, Bua kyrka.

  Juryns motivering:

  Bua kyrka har genomfört en om- och tillbyggnad av entréutrymmen samt klätt takfallet mot söder med solceller. Tillbyggnaden har anpassats hänsynsfullt och välavvägt till befintlig kyrkobyggnad och omgivningen samt är ett bra exempel på nytillskott som visar på god arkitektur och ger en bättre tillgänglighet och användbarhet för kyrkobesökarna.

  Med det solcellsklädda taket har Bua kyrka löst elförsörjningen ur ett såväl estetiskt som miljömässigt tilltalande perspektiv. Vid överskottsproduktion kan elen skickas ut på elnätet för försäljning vilket tillgängliggör solcellsproducerad el för fler användare. Även uppvärmningen har låg miljöpåverkan då kyrkan värms av fjärrvärme baserad på förnyelsebar energikälla.

  Villa Apelviken

   

  Fasadbild på Villa Apelviken

  Foto: Natalie Greppi


  Byggnadspriset 2011 gick till Villa Apelviken, Sanatoriet.

  Arkitekt: Sven Nygren, Öhman & Öhman
  Pristagare: Pneu Fastighets AB och Fastighets AB Berjaholm, Comwell Hotell Kurorten

  Juryns motivering:

  Villa Apelviken är ett exempel på modern arkitektur som genom material- och färgval inordnar sig i ett kulturhistoriskt känsligt område och bidrar till att miljön som helhet förstärks. Den ljusa putsen, grågröna tak och fönster samt övriga detaljer är väl anpassade till omgivande bebyggelse. Kraven på tillgänglighet är väl tillgodosedda.

  Uppvärmning och avkylning av byggnaden är löst genom bergvärme och -kyla. Vid belysning har modern energibesparande belysningsteknik med bla lysdiod använts. Ventilation, värme och belysning styrs efter närvaro, inte bara i de enskilda rummen utan även i konferensdelen, vilket ger en betydande energibesparing.

  Invändigt har man arbetat med konstnärlig utsmyckning som integrerats med övrig inredning. Närmiljön och dess färgsättning har använts som tema vilket ger byggnaden en extra dimension.

  Kontorshuset Simplicity


  Fasadbild på Simplicityhuset i Varberg

  Foto: Natalie Greppi


  Byggnadspriset år 2010 gick till kontorshuset Simplicity, Skepparen 1.

  Pristagare: Simplicity Fastighets AB

  Juryns motivering:

  En för Varberg viktig byggnad har genom ett omfattande renoveringsarbete anpassats till dagens krav på tillgänglighet och energieffektivitet och fyllts med nytt liv och innehåll. Detta har genomförts med känsla och varsamhet såväl interiört som exteriört.

  Att bevara och förädla huset på Södra Hamnvägen 12 ger ett tillskott till kulturmiljön. Den rikt artikulerade exteriören är i det närmsta oförvanskad sedan byggnaden uppfördes 1896 och har ett högt kulturhistoriskt värde.

  Innanför fasaden finns idag väl fungerande verksamhetslokaler med god tillgänglighet. Ett modernt ventilationsystem med värmeåtervinning har installerats med små ingrepp i byggnaden.

  Kanngjutaren 3


  Fasadbild på fastigheten Kanngjutaren 3 på Snidaregatan i Varberg

  Foto: Natalie Greppi


  Byggnadspriset 2009 gick till bostadshuset Kanngjutaren 3, Snidaregatan 8.

  Arkitekt: Fredblads
  Pristagare: Etikhus

  Juryns motivering:

  Kanngjutaren 3 är en byggnad som vågar och vill vara modern samtidigt som den lyckats i samspelet med sin omgivning. Arkitekturen visar en tydlig vilja och ambition att utifrån platsens förutsättningar skapa ett unikt uttryck.

  Byggnaden anpassar sig i såväl skala som proportioner, till omgivningens flerbostadshus i tegel. Detta gestaltas i tre våningar med förhöjd sockel, tydlig takfotslinje, slät enhetlig tegelfasad och traditionell fönstersättning. Det moderna uttrycks med utskurna vertikala partier vid trapphus och balkonger som markeras med vita inramningar och byte av fasadmaterial. Färgsättningen och utformningen av takvåningen understryker detta.

  Kanngjutaren 3 visar ett exempel på arkitektonisk helhetssyn med omsorg vid gestaltningen av såväl helheten som detaljerna.

  Senast publicerad: