Stadsutvecklingsprojektet

  Illustration som visar Stadsutvecklingsprojektets tre delar, det vill säga Varbergstunneln, nya Farehamnen och Västerport.

  Varbergs kommun är mitt uppe i ett spännande stadsutvecklingsprojekt: Västkustbanan leds i tunnel under staden, en ny hamn anläggs och stadsdelen Västerport utvecklas. 

  Statens beslut att leda Västkustbanan i en tunnel under Varberg, och kommunens beslut att flytta Industrihamnen, frigör värdefull mark i centrum. Området där det idag ligger industrihamn och godsbangård blir tillgängliga för stadsutveckling.

  Unika möjligheter för Varberg

  Stadsutvecklingsprojektet ger unika möjligheter för Varberg att få en god och hållbar tillväxt, samtidigt som kommunen skapar mer av allt det som gör att Varberg har en sådan dragningskraft: närheten till havet, den levande stadskärnan, goda kommunikationer, ett livskraftigt näringsliv och en kreativ miljö.

  • Varberg behåller sin station i centrum där den blir ett nav för både lokal, regional och nationell kollektivtrafik. Varbergs nya stationsområde kommer ligga cirka 150 meter norr om nuvarande station.
  • Varberg får en ny stadsdel vid havet. Västerport ska bli en attraktiv och hållbar blandstad. Den nya stadsdelens läge nära både stadskärnan och det nya stationsområdet ger förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.
  • Varberg får en ny, modern och effektiv hamn, Farehamnen, som ligger nordväst om den nuvarande hamnen.
  • Det blir lättare att pendla både till och från Varberg, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för lokala företag att attrahera kompetent arbetskraft. Samtidigt får invånare i kommunen tillgång till en större arbetsmarknad och fler utbildningsorter.

  Inrikningsbeslut ger ramarna

  2016 antog kommunfullmäktige en inriktning för Stadsutvecklingsprojektet. Dokumentet är ett styrande ramverk och där slås fast vad som gäller både för Stadsutvecklingsprojektet som helhet och för de tre enskilda projekten.

  Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet Pdf, 128.4 kB.

  Du hittar också massor med information om de olika projekten i länkarna till höger.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Cecilia Werner
  Kommunikationsansvarig
  Fakta

  Projekt Västerport möjliggörs av flytten av hamnen och att järnvägsspåren försvinner från centrum.

  Projektets tre delar:

  • Dubbelspår och tunnel genom Varberg
  • Flytt av Industrihamnen. En ny hamn anläggs väster om nuvarande Farehamnen.
  • Skapandet av den nya stadsdelen Västerport.