Illustrationsbild över ett hus

  50 nya bostäder i Trönningenäs

  Planförslaget innebär att cirka 50 nya bostäder kan byggas i form av radhus, parhus och villor. Förslaget föreslår även två nya grönområden i området.

  Vad planeras?

  Idag består planområdet huvudsakligen av jordbruksmark och mindre träddungar. Den omgivande bebyggelsen är ett fåtal äldre gårdar. Väster om planområdet växer ett villaområde med cirka 60 bostäder fram.

  Planförslaget möjliggör för cirka 50 nya bostäder i form av radhus, parhus och villor. De högsta husen föreslås vara i två våningar. Inom planområdet föreslås också två grönområden. All trafik in till planområdet föreslås ledas in via en ny infartsväg från Trönningenäsvägen.

  Planförslaget berör samfälld mark. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 12 maj 2021 - 2 juni 2021.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Wihäll
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Trönningenäs/Lindhov

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Lindhov 1:22, 1:78, 1:87 och 1:69

  Diarienummer: SBK 2017-350

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.