Ortofoto över planområdet

  Ändring av höjden inom delar av Håstens rekreationsområde

  Planförslaget innebär en ändring av stadsplanen för Håstens fritidsområde STG 1656 m.fl. vilken omfattar en justering av höjden på byggnadsverk inom delar av användningen allmänt ändamål samt justering av begränsning av markens utnyttjande.

  Vad planeras?

  Detaljplanen som berörs av ändringen är lokaliserad intill Stenåsavägen, Äckregårdsvägen samt Österleden. Angränsande områden är ett bostadsområde väster om Äckregårdsvägen, industriområdet Susvind norr om Stenåsavägen samt Håstens bostadsområde söder om Bockstensskolan. Stadsplanen för Håstens fritidsområde omfattar ungefär en yta på 40 ha och delar av planen omfattas av ändringen.

  En ändring av den gällande stadsplan för Håstens fritidsområde innebär att bestämmelsen som reglerar högsta byggnadshöjd ändras till en bestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd. Inom del av planområdet justeras även yta där byggnad inte får uppföras då befintliga byggnader finns inom ytan.

  En justering av höjden på byggnader i gällande stadsplan ses som god hushållning med resurser då det innebär att redan lämplighetsprövad mark kan utvecklas med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 5 december - 26 december 2022.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Matilda Alsterberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Håsten

  Användning: Allmänt ändamål

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1

  Dnr: SBK 2021/1829

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.