Kvarter i centrala Varberg byggs på

  Kommunens verksamhet i Stadshus C har behov av större lokaler. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av en utökad byggnadsvolym inom kvarteret Postmästaren för att möta det behovet.

  Vad planeras?

  Planförslaget möjliggör för påbyggnad av den norra delen av kvarteret Postmästaren för kontors- och centrumändamål. Byggrätt tillskapas även inom delar av den västra innergården för uppförandet av ett orangeri i markplan. Den utökade byggrätten inom Postmästaren 14 syftar till att möjliggöra för en ny mer ändamålsenlig byggnad, som kan komma att ersätta befintlig.

  Hela kvarteret Postmästaren regleras till kontor- och centrumändamål. Kvarteret anpassas till kulturmiljön genom gestaltnings principer och utformningsbestämmelser.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 4 maj 2022 - 25 maj 2022.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Kontors- och centrumverksamhet

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Postmästaren 14 och 16, Getakärr 3:39,
  del av Getakärr 3:36 och del av Getakärr 3:1

  Dnr: SBK-2020-1932

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.