Flygbild över planområde Bua hamn

  Nya bostäder och centrumändamål i Bua hamn

  Planförslaget möjliggör bebyggelse av blandad karaktär i Bua hamnområde. Planen syftar också till att utveckla del av naturmarken som idag finns inom planområdet till ett parkområde med lekplats och andra ytor för rekreation.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger vid hamnen i Bua i anslutning till Båtafjorden, cirka 20 kilometer norr om Varbergs centrum. Inom planområdet finns idag en transformatorstation och verksamhetsbyggnad där det bland annat funnits bilverkstad, drivmedelsanläggning, restaurang, second hand-affär samt båt- och biluppställning. I övrigt är planområdet obebyggt.

  Planförslaget möjliggör bebyggelse för centrumändamål och bostäder i form av lägenheter, kedjehus samt villor/parhus. Planen syftar också till att utveckla naturmarken med bl.a. lekplats och flytta befintlig nätstation som idag finns inom planområdet.

  Detaljplaner där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015 handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900. Denna plan handläggs med ett normalt planförfarande.

  Miljöpåverkan

  Framtagen miljökonsekvensbeskrivningen visar att planförslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

  Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.8 MB.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på granskning under perioden 10 februari 2022 – 3 mars 2022.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under granskningsperioden. Nästa steg är att underrättelse om ändringarna sker till berörda och detaljplanen tas upp för antagande i byggnadsnämnden.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Karl Samuelsson
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Bua

  Användning: Bostäder, hotell och centrumändamål

  Var i processen: Varit på granskning

  Fastighet: Bua 4:94, 10:97 och 10:108 samt del av Bua 10:248, S:27 och S:31

  Diarienummer: SBK-2014-558

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.