Flygbild över planområdet

  Fotograf: Slagboom en Peeters, copyright Varbergs Kommun

  Förskola vid Trönningenäsvägen

  Ändring av detaljplan för Trönningenäs C1 och CA Lindhov 1:22 syftar till att möjliggöra uppförande av ny förskola. Planändringen omfattar även plantekniska ändringar.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger längs Trönningenäsvägen och är planerat för fristående bostadshus, tekniska anläggningar och en förskola. Fastigheten Trönningenäs 5:75 är planerad för markanvändning för förskola, men uppförandet av förskolan kräver en ändring av gällande detaljplan.

  Ändringen av detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Ändring av detaljplan fick laga kraft den 29 augusti 2022.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Carl-Johan Hjalmers
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Trönningenäs

  Användning: Bostäder och förskola

  Var i processen: Laga kraft

  Fastighet: Trönningenäs 5:75, Lindhov 1:22 m.fl.

  Dnr: SBK 2021-2153

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.