Flygbild över aktuellt planområde

  Dagvatten, natur och förskola i Stråvalla

  Planförslaget omfattar några olika områden i Stråvalla som föreslås bli allmän plats natur med kommunalt huvudmannaskap. Syftet är att möjliggöra införandet av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Införandet av verksamhetsområdet är resultatet av en längre tids problematik föranlett av den bristfälliga dagvattenhanteringen i de aktuella delarna i Stråvalla. Förskolan i Stråvalla finns också med för att möjliggöra en utveckling med tillkommande avdelningar tillsammans med utemiljö.

  Vad planeras?

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra införandet av verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Huvudmannaskapet för allmän plats natur blir kommunalt och en fastighetsreglering till kommunen möjliggörs därmed genom detaljplanen. Detaljplanen omfattar även Stråvallas befintliga förskola med syfte att möjliggöra en utveckling för ytterligare avdelningar med tillhörande utemiljö.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att förslaget till ändring av detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 2 december 2021 - 3 februari 2022. Digitalt samrådsmöte hölls den 13 januari.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning

  Presentation från samrådsmötet Pdf, 907.1 kB.
  Frågor och svar från samrådsmötet Pdf, 248.8 kB.
  Inspelning från digitalt samrådsmöte

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Stråvalla

  Användning: Skola och natur

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Stråvalla-Kärra 2:56, 1:10, S:2, S:4, 1:94, 1:4, 1:5, 3:56 samt Löftaskog 9:1

  Dnr: SBK 2019-1001

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.