Flygbild över aktuellt planområde

  Foto: Slagboom en Peeters

  Förskola och bostäder på Södra Näs

  I planarbetet studeras möjligheterna till att utveckla bostäder och kommunal service på del av fastigheterna Nygård 1:2 och 1:16. I planarbetet ingår även en del av Södra Näsvägen för att möjliggöra en gång- och cykelväg.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger på den norra sidan av Södra Näsvägen cirka fyra kilometer söder om Varbergs stadskärna. Bland annat omfattas del av fastigheten Nygård 1:16 och den kommunala fastigheten Nygård 1:2. Detaljplanearbetet syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra bostadsbebyggelse i varierande former, samt utveckling av kommunal service i form av en förskola. Planarbetet syftar även till att möjliggöra för en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 5 maj - 30 juni 2022.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Ebba Nilsson Lövehed
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Södra Näs

  Användning: Bostäder och skola

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: del av Nygård 1:16 och 1:2

  Dnr: SBK 2018-524

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.