Flygbild över planområde mellan verksamhetsområdet vid Traktorvägen och Brunnsbergsskogen

  Foto: Slagboom en Peeters

  Ny cirkulationsplats och trafikled i norra stadsområdet

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny cirkulationsplats på Västkustvägen som sedan kopplas samman med Lugnetrondellen i en ny trafikled via Kamremsgatan och Susvindspåret.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i norra stadsområdet mellan verksamhetsområdet vid Traktorvägen och Brunnsbergsskogen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga förlängning av Kamremsgatan västerut på platsen för Susvindsspåret fram till Västkustvägen och ansluta där med en cirkulationsplats. Trafiklösningen ska även innehålla cykelbana och gångväg. I en förstudie av trafiklösningen har flera möjliga alternativ studerats och förslaget till detaljplan visar den trafiklösning som gör minst intrång i Brunnsbergsskogen. Dessutom föreslås att separat gångbana läggs på den högre belägna banvallen mot skogen för att minska ljud- och ljusstörningar från trafiken som kommer att gå på andra sidan banvallen.

  Bakgrund till planförslaget är att Lassabacka cirkulationsplats idag är hårt belastad och behöver avlastas.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 5 juli – 20 september 2018.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Plankarta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

  Planbeskrivning Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.5 MB)

  Behovsbedömning Pdf, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 120.5 kB)

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Carl-Johan Hjalmers
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Varbergs centrum

  Användning: Gata

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Getakärr 1:1 m. fl. samt Stören 3, Traktorn 6 och Tändstiftet 1

  Diarienummer: SBK 2017-2205

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.