Bild på fritidshusområde Bua strand

  Utökad byggrätt på Bua strand

  Planförslaget innebär en utökad byggrätt, där högsta tillåtna byggnadsarea ökar från 120 kvadratmeter till 180 kvadratmeter för alla tomter som är större än 1300 kvadratmeter.

  Vad planeras?

  Planområdet omfattar fritidshusområdet Bua strand, söder om Bua samhälle. Förslaget innebär att högsta tillåtna byggnadsarea ökar från 120 kvadratmeter till 180 kvadratmeter för tomter som är större än 1300 kvadratmeter. Områdets karaktär, med låga och smala huskroppar och anpassning till det omgivande landskapet, ska bevaras. Planförslaget har sin grund i den fritidshusutredning som antogs av kommunen 2013-09-19, som konstaterade att det finns förutsättningar för bra åretruntboende i området och att byggrätten därför bör öka. Det är byggnadsnämnden som är initiativtagare till detaljplanen.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Miljöpåverkan

  Stadsbyggnadskontoret gör bedömning att förslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 11 maj 2017 – 28 september 2017. Planarbetet har efter det pausats i avvaktan på kommunala ställningstaganden.

  Här hittar du länkar till dokument som gäller denna detaljplanen.

  Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

  VÄ74 Pdf, 9.1 MB, öppnas i nytt fönster.

  VÄ75 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

  VÄ95 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Bua

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Varit på samråd

  Fastighet: Bua 32:1 m.fl.

  Diarienummer: SBK 2014-1117

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.