Flygbild över planområdet

  Fotograf Slagboom en Peeters Copyright Varbergs kommun

  Ändring av detaljplan för Peder Skrivares gymnasieskola

  Planändringen innebär att en högre byggnadshöjd och en större byggnadsarea möjliggörs för att utöka antalet gymnasieplatser samt lokalkapaciteten för gymnasieutbildning på Peder Skrivares gymnasieskola.

  Vad planeras?

  Planområdet som ändringen avser är lokaliserat öster om Varbergs stadskärna mellan Föreningsgatan och Västkustvägen i området vid Karlberg och Lilla Träslöv. Planområdet omfattar en yta på ungefär 80 ha. Området som ändringen avser innefattar idag Peder Skrivares gymnasieskola. Bakgrunden till planändringen är att Varbergs kommun behöver utöka antalet gymnasieplatser samt lokalkapaciteten för gymnasieutbildning. En ändring av den gällande detaljplanen möjliggör för en ökad höjd på byggnader samt för en större yta där det är tillåtet att uppföra byggnader. En ändring av gällande detaljplan bedöms bidra till en god hushållning med resurser då Peder Skrivares gymnasieskola kan utvecklas i sitt befintliga läge vilket innebär att mark på annan plats inte behöver tas i anspråk.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2022 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Matilda Alsterberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Karlberg

  Användning: Skola

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Tranan 4, Tranan 6 och Getakärr 4:97

  Dnr: SBK 2021-2287

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.