Kartbild över aktuellt planområde

  Ny villabebyggelse Stocken, Stråvalla

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder i form av villabebyggelse på Stocken 2:4 i enlighet med tidigare framtaget planprogram. Planen syftar även till att fastställa huvudmannaskap för allmän platsmark och möjliggöra för kommunalt VA och dagvatten.

  Stocken är ett kuperat och naturskönt område beläget precis vid Varbergs kommuns nordvästra gräns invid Löfta å. Tidigare bebyggelse består av både hel- och delårsbostäder utbyggt i olika etapper under 50, 60 och 70-talet. Området är attraktivt för utbyggnad i ett lantligt läge med goda kommunikationer både norr- och söderut och med närhet till service och bad.

  Vad planeras?

  Här planeras ett nytt område med villor intill befintlig struktur. Detaljplanen föreslår ca 60 nya villor längs befintliga Stockakullevägen och längs ny lokalgata. Området kommer anslutas till kommunalt VA.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Planförslaget var på samråd under perioden 8 september – 3 november 2022.

  Nu pågår omarbetning av detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådsperioden. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut det omarbetade planförslaget på granskning.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Wihäll
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Löftaskog

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Samråd

  Fastighet: Stocken 2:4

  Dnr: SBK 2017-902

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.