illustrationsbild över planerat område

  Foto: Derome - Liljewalls

  Bostäder och stadsdelspark i Trönninge

  I planarbetet studeras möjligheterna att utveckla blandad bostadsbebyggelse, kommunal service och en stadsdelspark som en del av utbyggnadsplanerna av Södra Trönninge.

  Vad planeras?

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av bostäder i blandad struktur och form enligt tidigare framtaget planprogram. Inom planområdet ska även förskola, äldreboende och en kommunal stadsdelspark längs med Himleån planeras.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 28 februari 2019 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Martina Pihl Fritsi
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Göingegården, södra Trönninge

  Användning: Bostäder, förskola, äldreboende och stadsdelspark

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Del av Göingegården 1:13, etapp 1, bostäder söder om Lindbergsvägen

  Dnr: SBK 2018-114

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.