Bild på aktuellt område

  Bostäder på Trönningenäs

  Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder på del av fastigheten Trönningenäs 5:29 enligt programmet för Trönningenäs inre.

  Vad planeras?

  Detaljplanearbetet utreder möjligheten att uppföra ca 45 bostäder inom fastigheten. En gång- och cykelbana som kopplar samman övriga deletapper i Trönningenäs ingår också i detaljplanen.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 24 september 2015 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Fakta

  Område: Trönningenäs

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: del av Trönningenäs 5:29, etapp C2 och C3

  Dnr: SBK 2019-689

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.