Flygbild med markerat planområde i Bua

  Foto: Slagboom en Peeters

  Bostadsområde i Bua

  Planförslaget innebär att Bua kompletteras med nya bostäder genom en blandning av flerbostadshus, radhus, parhus och villor.

  Vad planeras?

  Planområdet ligger i Bua, sydost om Bua centrum och öster om Bua kyrka. Marken är idag obebyggd och används som jordbruksmark. Ytan är ca 6 hektar. Området ligger inom det som utpekats som utvecklingsområde för Bua serviceort i den fördjupade översiktsplanen för norra kusten. I ett inledande skede prövas lämplig utformning och exploateringsgrad för området. Syftet är att åstadkomma bostadsbebyggelse med olika boendeformer som kompletterar ortens befintliga utbud. Detaljplanen syftar också till att skapa säkra och gena kopplingar genom och förbi området för den som går eller cyklar.

  Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande.

  Vad händer nu?

  Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2018 att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram en detaljplan.

  Nu pågår arbete med framtagande av samrådshandlingar. Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att ställa ut planförslaget på samråd.

  Planhandlingar är under framtagande.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  John Ljungberg
  Planarkitekt
  Fakta

  Område: Bua

  Användning: Bostäder

  Var i processen: Startskede

  Fastighet: Bua 8:127

  Dnr: SBK 2018-259

  Planprocessen

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Planbesked

   Planprocessen börjar alltid med ett planbesked.

  2. Startskede

   Ett planavtal upprättas och ett planförslag börjar arbetas fram.

  3. Samråd

   Föreslagen detaljplan sänds ut till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter på förslaget.

  4. Granskning

   Planförslaget har omarbetats efter samrådet och sänds ut för granskning.

  5. Antagande

   Om inga större ändringar görs efter granskningen beslutar kommunen att anta detaljplanen.

  6. Laga kraft

   Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet anslagits.